2015/2016 - BCUS BRODNICA

Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

2015/2016

DLA PRACOWNIKÓW > archiwum > inne archiwum
Brodnica, 23 grudnia 2015 r.


Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy na podstawie art.33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz.1146) ogłasza nabór partnera do realizacji projektu konkursowego na lata 2016-2018 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 9.2.1 „Aktywne włączenie społeczne”.


1.Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego i realizacja części zadań służących celowi głównemu tj. aktywnemu włączeniu społecznemu osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w gminie Miasta Brodnica.

2.Zakładane na lata 2016-2018 cele szczegółowe projektu będą obejmować m.in. tematykę:
a)wsparcie uczestników przez indywidualne programy rozwoju,
b)aktywizacja społeczna uczestników – przełamanie stygmatyzacji i odosobnienia,
c)aktywizacja zawodowa uczestników,
d)aktywizacja edukacyjna,
e)staże zawodowe

3.Powyższe cele będą realizowane w projekcie przez partnera poprzez:
a)udostępnienie bazy lokalowej,
b)udział pracowników partnera w realizacji projektu,
c)udostępnienie przez partnera know-how i doświadczenia związanego z celemi i działaniami projektowymi.

4.Partnerem w projekcie mogą być wszystkie podmioty, które są uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach RPO WKP 2014-2020, tj. m.in. spółdzielnie socjalne, których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych oraz organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.Łączna wartość realizowanego projektu szacowana jest na 950 tysięcy złotych

6.Kryteria wyboru partnera
a)kryteria formalne (spełnia/nie spełnia):
spełnienie kryteriów określonych w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia (weryfikowany na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 7 lit.c niniejszego ogłoszenia),
znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie (weryfikowany na podstawie dokumentu wymienionego w punkcie 7 lit.e-i niniejszego ogłoszenia),
b)kryteria oceny merytorycznej (0-20):
-doświadczenie oferenta wynikające z czasu funkcjonowania na rynku:
1-2 lata: 1 punkt
3-5 lat: 2 punkty
5- więcej: 3 punkty
-doświadczenie w realizacji projektów:
1-2 projekty: 1 punkt
3-5 projektów: 2 punkty
5 i więcej projektów: 3 punkty
-oferent zawarł w ofercie deklarację, że posiada i udostępni do realizacji projektu lokal z wyposażeniem niezbędnym do jego realizacji:
posiada: 2 punkty
nie posiada: 0 punktów


7.Termin i sposób składania ofert

Oferta partnerstwa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa” należy składać lub nadsyłać do 14 stycznia 2016 roku do godziny 8.00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 9.00. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej MOPS w Brodnicy.

Wymagane dokumenty:
a)karta zgłoszenia partnera – załącznik nr 1 do ogłoszenia,
b)oferta partnerstwa
c)dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowania osób go reprezentujących,
d)statut
e)ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczno-finansowe,
f)oświadczenie o niezaleganiu  z podatkami,
g)oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek wobec zakładu ubezpieczeń społecznych,
h)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa otrzymania dotacji, o którym mowa w art. 145 ust.6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) w związku z art.113 ust. Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawe o finansach publicznych Dz.U. Nr 157, poz.1241),
i)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art.207 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.); art.12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP (Dz.U. 2012, poz.769), art.9 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. Z 2014 roku, poz. 1417 ze zmianami),


8.Informacje dodatkowe
a)ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadań na etapie formułowania wniosku o dofinansowanie i umowy partnerskiej oraz do unieważnienia naboru z ważnych przyczyn lub odstąpienia od realizacji projektu w partnerstwie, szczególnie w przypadku braku akceptacji wniosku o dofinansowanie projektu przez instytucję zarządzającą ROP WKP a tym samym nie uzyskaniu odpowiedniego finansowania z EFS,
b)wszelkich informacji na w/w temat udziela pracownik MOPS w Brodnicy Tadeusz Kuroś, nr tel. 564984933 w.208Grafika
Wróć do spisu treści