OGŁOSZENIE NABORU UCZESTNIKÓW - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

OGŁOSZENIE NABORU UCZESTNIKÓW

ASYSTENT OSOBY/ASYSTENT OSOBISTY > Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU
 
W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - EDYCJA 2024

 
 
 
        W związku z Programem „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór osób zainteresowanych - Mieszkańców Brodnicy - udziałem w w/w Programie.Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 
Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc, nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenia możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenia jej w życie społeczne.

 
Adresatami programu są:
 
   
 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia      posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2.  
 3. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
 4.  
     
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2.   
  3. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  4.   
  5. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100,z późn. zm.).

  6.  
 
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.
 
Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
 
Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8 do Programu.
 
Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.
 
Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.
 

Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością mogą zostać osoby:
 
   
 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta lub
 2.  
 3. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu
  lub
 4.  
 5. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.
 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością. Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.
 
W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:
 
   
 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2.  
 3. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 4.  
 5. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.
 
 

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
 
 
        Osoby zainteresowane, powyższym Programem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia wraz z załącznikami. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 B do dnia 14 września 2023 r.
 
 

Treść Programu dostępna jest pod adresem:
 
 
   
 
   
 1. Karta zgłoszenia - załącznik nr 7 - https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia-1692172888.docx
 2.  
 3. Karta      zakresu czynnościzałącznik nr 8 –https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-8-do-Programu-AOON-JST-karta-zakresu-czynnosci-1692172890.docx
 4.  
 5. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 15 - https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo-1692172994.docx
 6.  
 7. Klauzula informacyjna RODO - MOPS
 
 
 
DYREKTOR
 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
                                                                                            mgr Aleksandra Bykowska(plik ogłoszenia DOC, PDF - proszę kliknąć)
Grafika
Wróć do spisu treści