INFORMACJE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > POMOC SPOŁECZNA
Wnioski o przyznanie pomocy społecznej przyjmowane są codziennie.
Pracownicy socjalni pracują w terenie codziennie w godz. 10 - 13. W tych godzinach na terenie Ośrodka znajduje się osoba dyżurująca.
________________________________________
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zadaniem pomocy spolecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysilkach
zmierzajacych do zaspokojenia niezbednych potrzeb zyciowych i umozli enie im
zycia w warunkach odpowiadajacych godnosci czlowieka. ieranie powyzsze
polega na udzielaniu pomocy:
- finansowej,
- rzeczowej,
- uslugowej,
- poradnictwa,
- pracy socjalnej.
Swiadczenia pieniezne przyznawane sa z systemu pomocy lecznej pod
warunkiem spelnienia jednoczesnie dwóch kryteriów. Konieczne jest wystepowanie
jednej z okolicznosci wskazujacej na trudna sytuacje zyciowa j. bezrobocia,
niepelnosprawnosci, wielodzietnosci, potrzeby ochrony macierzynstwa, sieroctwa,
bezdomnosci i innych wskazanych w ustawie o pomocy spolecznej oraz spelnienie
kryterium dochodowego. W 2013 r. kryterium dochodowe u talone dla celów pomocy
spolecznej wynosilo :
– na osobe samotnie gospodarujaca - 542 zl,
– na kazda osobe w rodzinie - 456 zl.
Srodki na realizacje zadan pomocy spolecznej pochodza z:
- budzetu miasta,
- dotacji
W 2013 r. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej realizowal nastepujace swiadczenia
pieniezne:
Swiadczenie przysluguje na podstawie art. 38 ustawy o omocy spolecznej
i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o ochodach nizszych niz
ustawowe kryterium oraz zasobach pienieznych nie wystarczajacych na
zaspokojenie niezbednych potrzeb zyciowych, zwlaszcza e wzgledu na dlugotrwala
chorobe, niepelnosprawnosc, bezrobocie, mozliwosc nabycia uprawnien do
swiadczen z innych systemów zabezpieczenia spolecznego W 2013 r. minimalna
wysokosc zasilku okresowego wynosila 50 % róznicy miedzy:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujacej a d chodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
Kwota zasilku okresowego nie moze byc nizsza niz 20 zl. Okres, na jaki przyznane
zostanie to swiadczenie, ustala osrodek pomocy spolecznej na podstawie
okolicznosci sprawy. Wyplata zasilku jest zadaniem wla gminy, dotowanym
z budzetu panstwa.
W 2013 r. przyznano w/w swiadczenia dla 614 rodzin na laczna kwote 1.435.231 z ,
która w calosci pochodzila z dotacji. W porównaniu z 2012 rokiem a rodzin
objetych pomoca w formie zasilku okresowego zwiekszyla sie o 193.
Jest to swiadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy
o pomocy spolecznej na zaspokojenie niezbednej potrzeby zyciowej,
a w szczególnosci na pokrycie czesci lub calosci kosztów zakupu zywnosci, leków
i leczenia, opalu, odziezy, niezbednych przedmiotów uzytku domowego, drobnych
remontów i napraw w mieszkaniu, a takze kosztów pogrzebu. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy spolecznej,
osobie albo rodzinie o dochodach przekraczajacych kryterium ustawowe moze byc
przyznany specjalny zasilek celowy - w wysokosci nieprzekraczajacej odpowiednio
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej lub rodziny.
 
W 2013r. tej formy pomocy udzielono 783 rodzinom, a wysokosc przyznanych
swiadczen lacznie wyniosla 956.332 zl w tym na kwote 61 zl specjalny zasilek
celowy. Sposród ww. rodzin 377 zostalo objetych pomoca w formie zasi ku celowego
z przeznaczeniem na zakup zywnosci lub posilku na lacz wysokosc 445.500 zl,
przyznawanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc panstwa w zakresie
dozywiania”. Zasilek ten jest przyznawany w przypadku braku mozliwosci
zapewnienia posilku lub gdy mozliwosc przyznania pomocy w formie posilku byloby
nieuzasadnione z uwagi na sytuacje osobista lub rodzinna.
Dotacja na przyznawanie opisywanego swiadczenia pienieznego w 2013 r. wyniosla
356.400 zl. w ramach programu „Pomoc Panstwa w zakresie dozywiania”.
Jest to swiadczenie obligatoryjne przyslugujace na podstawie art. 37 ustawy
o pomocy spolecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub calkowic
niezdolnym do pracy, spelniajacym kryterium dochodowe i stanowi uzupelnie ie
dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Jako wysokosc zasilku uznaje sie
róznice uzyskana po odjeciu od kwoty kryterium dochodo go kwoty posiadanego
dochodu.
Kwota zasilku nie moze byc nizsza niz 30 zl miesiecznie. W przypadku osoby
samotnie gospodarujacej ustalona zostala równiez maksymalna wysokosc
swiadczenia w kwocie 529 zl. Swiadczenie to jest dotowane w calosci z budzetu
panstwa.
W 2013 r. zasilki stale wyplacono w lacznej kwocie 621.560 zl dla 157 osób. Z tej
formy pomocy skorzystalo o 17 osób wiecej niz w roku 2 2, a srodki wydatkowane
na ten cel byly wyzsze o kwote 110.379 zl.
Oplacane sa za osoby pobierajace zasilek staly z pomoc spolecznej
i niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu.
W roku 2013 oplacono skladki za 142 osoby na laczna kwote 49.778 zl w calosci
dotowane z budzetu panstwa.
Swiadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem wlasnym gminy
o charakterze obowiazkowym i nie jest uzaleznione od p danego przez osobe,
rodzine dochodu. W 2013 r. pomoca w formie pracy socjalnej objetych zostalo 2482
osoby, czyli 994 rodziny. Pod pojeciem pracy socjalnej nalezy rozumiec dzialalnosc,
która ma na celu ulatwienie wzajemnego przystosowania ednostek, rodzin
i srodowiska spolecznego oraz rozwijanie poczucia wlasnej wartosci poprzez
wykorzystywanie mozliwosci tkwiacych w ludziach, w stosunkach interpersonalnych
oraz zasobach udostepnianych przez spolecznosc lokalna. Jest to dzialanie, które
koncentruje sie na rozwiazywaniu najrózniejszych problemów – od motywowania
osób bezrobotnych do poszukiwania pracy po przywrócenie stabilizacji
w rodzinach. Praca socjalna ukierunkowana jest na przywrócenie utraconej lub
ograniczonej zdolnosci samodzielnego funkcjonowania klienta. Jej ostatecznym
celem jest umozliwienie osobom i rodzinom kierowania wlasnym postepowaniem
oraz zdobycie niezaleznosci w zabezpieczeniu warunków niezbednych dla realizacji
egzystencji godnej czlowieka. W pracy socjalnej wykorzystuje sie wlasciwe tej
dzialalnosci metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godnosci osoby i jej
prawa do samostanowienia.
Praca socjalna moze byc swiadczona w oparciu o kontrakt socjalny, a wiec umowe
dwustronna zawierana w formie pisemnej przez pracownik socjalnych z osobami
korzystajacymi z pomocy spolecznej. Celem kontraktu jest ustalenie najbardziej
skutecznej drogi wyjscia rodziny z trudnej sytuacji, w jakiej sie znalazla, poprzez
okreslenie zobowiazan i uprawnien stron. Ustawa o pomo y spolecznej okresla
skutki odmowy zawarcia kontraktu i niedotrzymania jego postanowien przez
swiadczeniobiorce. W 2013 r. pracownicy tut. Osrodka z arli 118 kontraktów
socjalnych. Staje sie on bardzo waznym narzedziem pracy pracow ika socjalnego.
Kazdy kontrakt byl zindywidualizowany, dostosowany do icznosci konkretnego
przypadku. Jego zawarcie poprzedzone bylo negocjacjami miedzy stronami,
zbadaniem zasobów klienta , okresleniem jego potrzeb, oczekiwan oraz zdolnosci do
podejmowania racjonalnych dzialan. Zawarcie kontraktu ocjalnego zmusza klienta
do aktywnego uczestnictwa osoby w rozwiazywaniu i popr e wlasnej trudnej
3) zasilek staly
4) sk ladk i na ubezpieczenie zdrowotne
4.2 Swiadczenia niepieniezne
1) praca socjalna
19 20
sytuacji zyciowej, a pracownikowi socjalnemu daje mozliwosc ocenienia efektów
pracy, skutecznosci kontraktu i korygowania okreslonych celów.
Obejmuje w szczególnosci poradnictwo prawne (udzielanie informacji z zakresu
prawa rodzinnego i opiekunczego, zabezpieczenia spolecznego i ochrony praw
lokatorów), psychologiczne (realizowane przez procesy ozowania, profilaktyki
i terapii) oraz rodzinne (obejmuje problemy funkcjonowania rodzin, opieki nad osoba
niepelnosprawna, a takze terapie rodzinna). Poradnictwo jest swiadczone osobom
i rodzinom, które maja trudnosci lub wykazuja potrzebe wsparcia w rozwiazywaniu
swoich problemów zyciowych, bez wzgledu na posiadany hód. Realizacja tego
typu wsparcia zajmuja sie glównie pracownicy tut. Osrodka przy wspólpracy m.in.
z pedagogami szkolnymi, kuratorami sadowymi. W 2013 r. prowadzo byla
dzialalnosc konsultacyjno – doradcza w zakresie:
– przekazywania informacji o istniejacych mozliwosciach ania pomocy lub
wsparcia,
– wspierania rodzin w prawidlowym realizowaniu funkcji opiekunczo-wychowawczej,
– wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych,
– udzielania porad z zakresu prawa,
– poradnictwa i pomocy osobom doznajacym przemocy w rodzinie oraz
uzaleznionym.
Jest to zespól interdyscyplinarnych dzialan podejmowanych na rzecz osób i rodzin
bedacych w stanie kryzysu. W tym wypadku dochód nie st wi kryterium, od
którego uzaleznia sie korzystanie z interwencji. Jej c em jest przywrócenie
równowagi psychicznej i umiejetnosci samodzielnego radzenia sobie, a dzieki temu
zapobieganie przejsciu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolnosci
psychospolecznej.
W ramach tej pomocy udziela sie w szczególnosci poradnictwa specjalistycznego
oraz schronienia dostepnego przez cala dobe.
W roku 2013 do Miejskiego Zespolu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwd nia
przemocy wplynelo 45 niebieskich kart.
Dyzury prawnika z Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdzialania Przemocy
odbywaly sie raz w miesiacu w Miejskim Osrodku Pomocy lecznej – Dziale
Poradnictwa Rodzinnego, przy ul. Sw. Jakuba 22 w Brodnicy. Bezplatna pomoc
prawna i psychologiczna skierowana byla dla mieszkancó Brodnicy i okolic.
Porady prawne dotyczyly glównie: przemocy w rodzinie, aleznienia od alkoholu
i narkotyków, alimentacji i zaspokajania potrzeb rodziny, spraw zwiazanych
z wykonywaniem wladzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem,
spraw o ubezwlasnowolnienie, spraw o przymusowe leczen odwykowe, eksmisji,
separacji i rozwodów, egzekucji komorniczych.
Blisko 70 procent zgloszen bylo bezposrednio zwiazanych z przemoca psychiczna,
fizyczna, seksualna i ekonomiczna oraz grozbami wobec spólmalzonka, dzieci,
krewnych, osób starszych, niepelnosprawnych, chorych psychicznie.
Oprócz pomocy prawnej w ramach dzialalnosci dzialu udzielano pomocy
psychologicznej, przygotowywano pisma procesowe oraz k nci mogli korzystac
z zastepstwa procesowego.
Zadaniem pomocy spolecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie jednego
goracego posilku dziennie osobom tego pozbawionym. Realizacja tej formy pomocy
odbywala sie glównie poprzez prowadzenie dozywiania dzieci w szkolach (359
dzieci) oraz dozywianie osób najubozszych w Caritas( 106 osób).
Ogólem na realizacje zadania wydatkowano 303.910 zl i skorzystalo z posilków 283
rodziny. Srodki w znaczacej czesci (kwota 243.128 zl) ochodzily z dotacji w ramach
wieloletniego programu „Pomoc panstwa w zakresie dozywania”. Pomoc w formie
posilku moze byc przyznana bezplatnie, jezeli dochód osoby nie przekracza 150%
kryterium dochodowego, czyli podwyzszonego w stosunku o ogólnych zapisów
ustawy. Pomoc w formie posilku jest udzielana ze szczególnym uwzglednieniem
posilku goracego, w celu zapewnienia zdrowego zywienia.
2) poradnictwo specjalist yczne
3) int erwenc ja kryzy sowa
4) zapewnienie posilku
21 22
5) uslugi opiekuncze
6) specjalistyczne uslugi opiekuncze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
7) domy pomocy spolecznej
8) sprawienie pogrzebu
Osobom, które ze wzgledu na wiek, chorobe lub niepelnosprawnosc wymagaja
czesciowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbednych potrzeb zyciowych, moga
byc przyznane uslugi opiekuncze swiadczone w srodowisk Obejmuja one pomoc
w zaspakajaniu codziennych potrzeb zyciowych, podstawowa opieke higieniczna,
zalecona przez lekarza pielegnacje oraz zapewnienie ko aktów z otoczeniem.
W 2013 r. pomoca w formie uslug opiekunczych objeto 82 osoby. Koszt swiadczenia
uslug wyniósl 725 tys. zl
Specjalistyczne uslugi opiekuncze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikajacych ze schorzenia lub
niepelnosprawnosci. Uslugi specjalistyczne stanowia odpowiednik uslug
opiekunczych, przy czym swiadczone sa przez osoby ze s jalistycznym
przygotowaniem. Celem oddzialywan terapeutycznych jest usprawnianie do
funkcjonowania w spoleczenstwie, pielegnacja (kontrola farmakoterapii, edukacja
lekowa), wspieranie psychologicznopedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne.
Uslugi te moga byc swiadczone w miejscu zamieszkania o ób wymagajacych tej
formy pomocy oraz w osrodku wsparcia. Uslugi swiadczone
w srodowisku zamieszkania pozwalaja na odejscie od ins ucjonalnej pomocy
osobom chorym psychicznie i ulatwiaja budowanie systemu sparcia spolecznego
dla osób chorych, daja mozliwosc lepszego poznania ich warunków zyciowych,
sytuacji rodzinnej, a przez to skutecznego ich wpierania. Specjalistyczne uslugi
opiekuncze dla osób z zaburzeniami psychicznymi sa zadaniem zleconym gminie.
W minionym roku nie zglosily sie osoby wymagajace tej formy pomocy.
Domy pomocy spolecznej swiadcza uslugi opiekuncze, bytowe, wspomagajace
i edukacyjne, na poziomie obowiazujacego standardu, osobom wymagajacym
calodobowej opieki z powodu wieku lub niepelnosprawnosci. Kierowanie do domów
pomocy spolecznej i ponoszenie odplatnosci za pobyt mieszkanca gminy w tym
domu jest zadaniem wlasnym gminy o charakterze obowiazkowym. Jednak
umieszczenie w domu pomocy spolecznej jest ostatnia forma pomocy stosowana
tylko w przypadku braku mozliwosci rozwiazywania prob ów innymi sposobami.
Oplaty za pobyt w domu pomocy spolecznej ponosza w kolejnosci:
– mieszkaniec domu w wysokosci 70 % swojego dochodu,
– malzonek, zstepni przed wstepnymi (jezeli dochód na os be jest wyzszy od 300 %
kryterium dochodowego),
– gmina, z której osoba zostala skierowana do domu pomoc spolecznej – do
wysokosci pelnego kosztu pobytu.
W roku 2013 w domach pomocy spolecznej przebywalo 33 mieszkanców Brodnicy.
Laczny koszt poniesiony przez Gmine Miejska Brodnica wyniósl 729.114 zl.
Pomoc spoleczna obejmuje obowiazek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony
przez gmine, zgodnie z wyznaniem zmarlego. Sprawienie pogrzebu przysluguje
osobom zmarlym zamieszkalym lub przebywajacym na terenie gminy, w stosunku do
których nie ustalono osób zobowiazanych do sprawienia ogrzebu lub gdy osoby
zobowiazane nie maja takich mozliwosci. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem
wlasnym gminy o charakterze obowiazkowym. W 2013 r. koszty sprawienia
pogrzebu dla 6 osób (w tym 2 osób bezdomnych) wyniosly 25.004 zl.
 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego