INFORMACJE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > POMOC SPOŁECZNA
Wnioski o przyznanie pomocy społecznej przyjmowane są codziennie.
Pracownicy socjalni pracują w terenie codziennie w godz. 10 - 13. W tych godzinach na terenie Ośrodka znajduje się osoba dyżurująca.
________________________________________
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Wspieranie powyższe polega na udzielaniu pomocy: finansowej, rzeczowej, usługowej, poradnictwa, pracy socjalnej.

Świadczenia pieniężne przyznawane są z systemu pomocy społecznej pod warunkiem spełnienia jednocześnie dwóch kryteriów. Konieczne jest występowanie jednej z okoliczności wskazującej na trudną sytuację życiową tj. bezrobocia, niepełnosprawności, wielodzietności, potrzeby ochrony macierzyństwa, sieroctwa, bezdomności i innych wskazanych w ustawie o pomocy społecznej oraz spełnienie kryterium dochodowego. W 2017 r. kryterium dochodowe ustalone dla celów pomocy społecznej wynosiło :
– na osobę samotnie gospodarującą - 634 zł,
– na każdą osobę w rodzinie - 514 zł.

Świadczenia pieniężne

1) zasiłek okresowy
Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej
i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. W 2017 r. minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 50 % różnicy między:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym
z budżetu państwa.
W 2017 r. przyznano ww. świadczenia dla 481 rodzin na łączną kwotę 1.236.761 zł, która w całości pochodziła z dotacji. W porównaniu z 2016 rokiem liczba rodzin objętych pomocą w formie zasiłku okresowego zmniejszyła się o 50.

2) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy
o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej,
a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków
i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej, osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.
W 2017r. tej formy pomocy udzielono 599 rodzinom, a wysokość przyznanych świadczeń łącznie wyniosła 823.473 zł w tym na kwotę 39.818 zł specjalny zasiłek celowy. Spośród ww. rodzin 445 zostało objętych pomocą w formie zasiłku celowego
z przeznaczeniem na zakup żywności lub posiłku na łączną wysokość 603.200 zł, przyznawanego w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zasiłek ten jest przyznawany w przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku lub gdy możliwość przyznania pomocy w formie posiłku byłoby nieuzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną.
Dotacja na przyznawanie opisywanego świadczenia pieniężnego w 2017 r. wyniosła 482.560 zł.

3) zasiłek stały
Jest to świadczenie obligatoryjne przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Jako wysokość zasiłku uznaje się różnicę uzyskaną po odjęciu od kwoty kryterium dochodowego kwoty posiadanego dochodu.
Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku osoby samotnie gospodarującej ustalona została również maksymalna wysokość świadczenia w kwocie 604 zł. Świadczenie to jest dotowane w całości z budżetu państwa.
W 2017 r. zasiłki stałe wypłacono w łącznej kwocie 684.708 zł dla 141 osób. Z tej formy pomocy skorzystało o 4 osoby mniej niż w roku 2016, a środki wydatkowane na ten cel były niższe o kwotę 19.980 zł.

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne
Opłacane są za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej
i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.
W roku 2017 opłacono składki za 128 osób na łączną kwotę 53.421 zł w całości dotowane z budżetu państwa.

4.2 Świadczenia niepieniężne

1) praca socjalna
Świadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem własnym gminy
o charakterze obowiązkowym i nie jest uzależnione od posiadanego przez osobę, rodzinę dochodu. W 2017 r. pomocą w formie pracy socjalnej objętych zostało 2139 osób, czyli 913 rodzin. Pod pojęciem pracy socjalnej należy rozumieć działalność, która ma na celu ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin
i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz zasobach udostępnianych przez społeczność lokalną. Jest to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu najróżniejszych problemów – od motywowania osób bezrobotnych do poszukiwania pracy po przywrócenie stabilizacji
w rodzinach. Praca socjalna ukierunkowana jest na przywrócenie utraconej lub ograniczonej zdolności samodzielnego funkcjonowania klienta. Jej ostatecznym celem jest umożliwienie osobom i rodzinom kierowania własnym postępowaniem oraz zdobycie niezależności w zabezpieczeniu warunków niezbędnych dla realizacji egzystencji godnej człowieka. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.
Praca socjalna może być świadczona w oparciu o kontrakt socjalny, a więc umowę dwustronną zawieraną w formie pisemnej przez pracowników socjalnych z osobami korzystającymi z pomocy społecznej.

2) poradnictwo specjalistyczne

Obejmuje w szczególności poradnictwo prawne (udzielanie informacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów), psychologiczne (realizowane przez procesy diagnozowania, profilaktyki
i terapii) oraz rodzinne (obejmuje problemy funkcjonowania rodzin, opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną). Poradnictwo jest świadczone osobom
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Realizacją tego typu wsparcia zajmują się głównie pracownicy tut. Ośrodka przy współpracy m.in.
z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi. W 2017 r. prowadzona była działalność konsultacyjno – doradcza w zakresie:
– przekazywania informacji o istniejących możliwościach uzyskania pomocy lub wsparcia,
– wspierania rodzin w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
– wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych,
– udzielania porad z zakresu prawa,
– poradnictwa i pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz uzależnionym.


3) interwencja kryzysowa
Jest to zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. W tym wypadku dochód nie stanowi kryterium, od którego uzależnia się korzystanie z interwencji. Jej celem jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
W ramach tej pomocy udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę.
W roku 2017 do Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy wpłynęło 41 niebieskich kart i utworzono 284 grupy robocze.


4) zapewnienie posiłku

Zadaniem pomocy społecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym. Realizacja tej formy pomocy odbywała się głównie poprzez prowadzenie dożywiania dzieci w szkołach (237 dzieci) oraz dożywianie osób najuboższych w Bonum „Podmiot Ekonomii Społecznej” ( 73 osoby). Ogółem na realizację zadania wydatkowano 213.761 zł.
Środki w znaczącej części (kwota 171.008 zł) pochodziły z dotacji w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc w formie posiłku może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby nie przekracza 150% kryterium dochodowego, czyli podwyższonego w stosunku do ogólnych zapisów ustawy. Pomoc w formie posiłku jest udzielana ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w celu zapewnienia zdrowego żywienia.5) usługi opiekuńcze

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze świadczone w środowisku. Obejmują one pomoc
w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
W 2017 r. pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 80 osób. Koszt świadczenia usług wyniósł 1080 tyś. zł.


6) specjalistyczne usługi opiekuńcze
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W roku 2017 nie realizowano w/wym. formy pomocy.


7) domy pomocy społecznej
Domy pomocy społecznej świadczą usługi opiekuńcze, bytowe, wspomagające
i edukacyjne, na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub niepełnosprawności. Kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Jednak umieszczenie w domu pomocy społecznej jest ostatnią formą pomocy stosowaną tylko w przypadku braku możliwości rozwiązywania problemów innymi sposobami.
Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej ponoszą w kolejności:
– mieszkaniec domu w wysokości 70 % swojego dochodu,
– małżonek, zstępni przed wstępnymi (jeżeli dochód na osobę jest wyższy od 300 % kryterium dochodowego),
– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – do wysokości pełnego kosztu pobytu.
W roku 2017 w domach pomocy społecznej przebywało 39 mieszkańców Brodnicy. Łączny koszt poniesiony przez Gminę Miejską Brodnica wyniósł 999.374 zł.
8) sprawienie pogrzebu
Pomoc społeczna obejmuje obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. W 2017 r. koszty sprawienia pogrzebu, wyniosły 14.450 zł. (4 osoby – w tym 1 osoba bezdomna).
9) zapewnienie schronienia
Gmina Miasto Brodnica zakupiła usługi schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych i Zagrożonych Bezdomnością przy Brodnickim Centrum Caritas. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał skierowania do Noclegowni w 2017 r. łącznie dla 60 osób bezdomnych.
Usługa powyższa jest realizowana na podstawie umowy nr 10/2016 z dnia
28 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Brodnicy a Brodnickim Centrum Caritas. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego