INFORMACJE (DE) - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

INFORMACJE (DE)

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > DZIAŁ DODATKU MIESZK. I ENERGET. > DODATEK ENERGETYCZNY
Nowe świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy, osoby te mogą się ubiegać również o dodatek energetyczny.

By uzyskać dodatek energetyczy, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:
- posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej
- mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej)
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, należy:
złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy
dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej (oryginał do wglądu).
Wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy przy  ul. Ustronie 2 b w godzinach 7:30-15:00. telefon: 56 4982742.
W trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności,  które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.
Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
Wysokość limitu, wynosi:

1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wnioski można składać od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca – na dany miesiąc.
Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku. Dodatek energetyczny przysługuje  od miesiąca, w którym złożony jest wniosek.

By uzyskać dodatek energetyczy, należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

- posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej
- mieć przyznany dodatek mieszkaniowy (ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej)
- zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej 

Pracownik zajmujący się dodatkami energetycznymi:

Dorota Mierzyńska - Elżbieta Pieczyrak Grafika
Wróć do spisu treści