INFORMACJE (DM) - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > DODATEK MIESZK. I ENERGET. > DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę , mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego . Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami .

1.Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

a)tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
-najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
-osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych , do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego ,
-osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w bydynkach stanowiących ich właśność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych ,
-innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem ,
-osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego , oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjlany

b)Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

Dodatek przysługuje osobom , jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie przekracza 175 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym  i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym  obowiązującej w dniu złożenia wniosku . Jeżeli dochód jest nieco wyższy , nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego , należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę .
Uwaga: Od dnia 1 marca 2019 roku wysokość najniższej emerytury wynosi 1.100 zł

Definicja dochodu:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529).

c)Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:
- 30 % albo
- 50 % pod warunkiem ,że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lakalu nie przekracza 60 %
1 osoba - 35m2 norm. 45,50 m2 ( 30 % ) - 52,50 m2 ( 50 % )
2 osoby - 40 m2 norm. 52,00 m2 ( 30 % ) - 60,00 m2 ( 50 % )
3 osoby - 45 m2 norm. 58,50 m2 ( 30 % ) - 67,50 m2 ( 50% )
4 osoby - 55 m2 norm. 71,50 m2 ( 30 % ) - 82,50 m2 ( 50 % )
5 osób - 65 m2 norm. 84,50 m2 ( 30 %) - 97,50 m2 ( 50 % )
6 osób - 70 m2 norm. 91,00 m2 ( 30% ) - 105,00 m2 ( 50 % )


W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób , dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2 . Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2 , jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odddzialnym pokoju .
O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności .
Rodzaje wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego
Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego:
- czynsz
- opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
-zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
-odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
- inne niż w/wym opłaty za używanie lokalu mieszkalnego
-opłaty za energię cieplną , wodę, odbiór nieczystości stałych i plynnych
-wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału
Nie stanowią wydatków , wydatki poniesione z tytułu : ubezpieczeń, podatku od nieruchomości , opłat za wieczyste użytkowanie gruntów , opłat za gaz przewodowy , energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego ( domu jednorodzinnego ) na cele bytowe
Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne . Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przy ustalaniu wydatków , uwzględnia się tylko wydatki przypadające na tę część lokalu lub domu .

Wysokość dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego ( bądż wydatkami ponoszonymi za lokal w przypadku , gdy pow. użytkowa lokalu jest mniejsza lub równa pow. normatywnej ) , a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości :
- 15 % ( 20%*) dochodów gospodarstwa domowego -w gospodarstwie 1 osobowym
-12 % (15 % *)dochodów gospodarstwa domowego-w gospodarstwoe 2-4 osobowym
-10%(12%*)dochodów gospodarstwa domowego-w gospodarstwie 5 osobowym i większym
*w przypadku gdy średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym .
W wypadku , gdy użytkowa powierzchnia lokalu mieszkalnelgo jest mniejsza lub równa normatywnej pow. lokalu , wysokość dodatku jest równa różnicy między wydatkami ponoszonymi przez gospodarstwo domowe ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy , a kwotą równą części dochodów gospodarstwa domowego. W przypadku gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego jest większa niż powierzchnia normatywna , ponoszone wydatki przelicza się na powierzchnię normatywną W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania w instalację ciepłej wody i gazu przewodowego z zewnętrznego żródła znajdującego się poza lokalem , osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup stanowiący część dodatku mieszkaniowego Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem , nie może przekraczać 70 % wydatków przypadających na normatywną pow. zajmowanego lokalu lub 70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal , jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni .
Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość.
Przyznanie dodatku mieszkaniowego .
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek strony na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku

Wypłata dodatku mieszkaniowego.

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny . Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych .
Wniesienie odwołania od decyzji przyznającej dodatek nie wstrzymuje wypłaty dodatku .
Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego
W wypadku stwierdzenia , że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy , nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny , wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres , w którym wypłata była wstrzymana . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie , decyzja o przyznnaiu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa .
Pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące . W razie niedopełnienia tego obowiązku , pobierający opłaty jest zobowiązany do zwrotu organowi przyznającego dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące , w których występowały zaległości w opłatach .
Przepisy dotyczące dodatków mieszkaniowych
*Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach miesxzkaniowych (Dz.U.z 2017 roku poz. 180 ) reguluje zasady i tryb przyznawania , ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych
*Rozporządzenuie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U.Nr 156,poz1817 z póżn.zm.)
*Rozporządzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego , wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego , a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu ( Dz.U. z dnia 22 maja 2013 r ,poz. 589 )
* O wymogu zamieszkiwania przez osobę w oddzielnym pokoju orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016 r poz. 2046 i 1948 )

Pracownicy zajmujący się dodatkami mieszkaniowymi:

Dorota Mierzyńska - Elżbieta Pieczyrak - Kamila Zagórska

Wnioski na dodatki mieszkaniowe przyjmowane są w poniedziałki , wtorki i czwartki w godzinach od 8 do 15

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego