INFORMACJE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są na podstawie art. 90 m ust. 2, ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 t.j.,  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/256/2005 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Brodnicy.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po 15 września danego roku szkolnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego