KRYTERIA - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

KRYTERIA

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Aktualizacja: 18.01.2021 r.
 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 
 

 
Komu przysługują świadczenia?
 
Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia pod warunkiem, że uczy się w szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Aby nabyć prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (zwane dalej FA), dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do świadczenia z FA.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500,00 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.
Dochód uprawniający do świadczeń:
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 900,00 zł. Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. brany jest pod uwagę dochód bazowy uzyskany przez członków rodziny w 2021 r. oraz wszystkie zmiany zawodowe, jakie miały miejsce do momentu złożenia wniosku.
Natomiast ustalając prawo do świadczenia z FA na nadchodzący nowy okres świadczeniowy od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. ulegnie zmianie kryterium dochodowe – wzrośnie do 1209,00 zł, a dochodem bazowym będzie dochód uzyskany przez członków rodziny w 2022 r. oraz wszystkie zmiany zawodowe, jakie miały miejsce do momentu złożenia wniosku.
Od 1 października 2020 r. przy obliczaniu dochodu obowiązuje również „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe (tj. obecnie 900,00 zł, a od 1 października 2023 r. 1209,00 zł) o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z FA przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z FA przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy wysokość świadczenia z FA przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

WAŻNE!
Przypominamy, że o wszelkich zmianach rodzinnych bądź zawodowych, które miały miejsce po złożeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego a będą miały wpływ na prawo do świadczeń, należy niezwłocznie poinformować tut. Ośrodek.
Grafika
Wróć do spisu treści