300 ZŁ NA DZIECKO - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > DOBRY START 300
„DOBRY START” 300zł na dziecko

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Świadczenie "Dobry Start" bo tak formalnie nazywa się program wypłaty 300 zł dla uczniów, będzie przysługiwać wszystkim dzieciom rozpoczynającym po wakacjach rok szkolny do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w przypadku kontynuacji, rozpoczętej przed ukończeniem 18. roku życia, nauki w danej szkole.
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia ( niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole)

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+".

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+" – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci :
- uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole,
- umieszczonego w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie,
- umieszczone w pieczy zastępczej.
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Uwaga !!!!!

Zachęcamy do składania wniosków od dnia 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną dotyczących:
- świadczenia wychowawczego tj. „500+”
- „dobry start”.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego