ZAKOŃCZONE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

NABÓR PRACOWNIKÓW
03.03.2017 r. RD
13.06.2016 r. RD  Informacja o wynikach naboru na dwa wolne urzędnicze stanowiska pracy referentów w Dziale świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na dwa wolne urzędnicze stanowiska pracy zostały wybrane niżej wymienione kandydatki:
1) Pani Justyna Skowrońska, zam. Pokrzydowo,
2) Pani Natalia Kupferschmidt, zam. Brodnica.Uzasadnienie dokonanego wyboru: wybrane kandydatki spełniły wymogi formalne oraz poprawnie odpowiedziały na wylosowane pytania konkursowe.13 czerwca 2016 r.
DYREKTOR
/-/ Alfred Józefiak

08.06.2016 r. RD
06.06.2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, informuje, że do dnia 31.05.2016r. wpłynęło 7 wniosków w celu naboru na 2 wolne urzędnicze stanowisko pracy – referent w dziale świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.


1. Domeracka Agnieszka
2. Adamkiewicz Artur
3. Puc Monika
4. Skowrońska Justyna
5. Kwiatkowska Monika
6. Kupferschmidt Natalia
7. Kłosowska Izabela


Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów do dalszego etapu zakwalifikowało się sześć osób.

1. Domeracka Agnieszka
2. Adamkiewicz Artur
3. Puc Monika
4. Skowrońska Justyna
5. Kwiatkowska Monika
6. Kupferschmidt Natalia

Jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych.

1. Kłosowska Izabela

Osoby które spełniły wymogi formalne proszone są o zgłoszenie się w dniu 10.06.2016r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 b o godzinie 12:00, pokój nr 2, w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.DYREKTOR

/ - / Alfred Józefiak.............................................................................................................................................................................
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
ogłasza nabór na 2 wolne urzędnicze stanowiska pracy
referent w dziale świadczeń wychowawczych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy
w wymiarze pełnego etatu
1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. nieposzlakowana opinia,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie średnie,
6. obsługa komputera, w tym znajomość oprogramowania Office, Word, Excel, poczty elektronicznej i internetu oraz obsługa skanera, faxu, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych,
7. znajomość Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016r. Poz. 195), Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm.), Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8. znajomość zasad obsługi interesantów oraz zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach.
2. Wymagania dodatkowe:
1. referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia,
2. preferowane wykształcenie wyższe.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,
2.opracowywanie decyzji,
3.prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie,
4.sporządzanie sprawozdań z zakresu powyższych świadczeń.

4. Warunki pracy na stanowisku pracy
Praca biurowa w wymiarze pełnego etatu. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy przy ul. Ustronie 2b. Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973).
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. dokument poświadczający wykształcenie,
4. dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenia, itp.),
5. kwestionariusz osobowy,
6. oświadczenia dotyczące spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych określonych w pk-cie 1 ppkt 1-4 ogłoszenia,
7. kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.
7. Dodatkowe dokumenty:
1. poświadczenia (zaświadczenia, certyfikaty, itp.) posiadanych przez kandydata innych kwalifikacji, uprawnień i umiejętności,
2. referencje z poprzednich miejsc pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).
W przypadku nie umieszczenia w/w klauzuli na wskazanych dokumentach, oferta nie będzie rozpatrywana z uwagi na brak zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy, referent w dziale świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy - OGŁOSZENIE nr 1/2016”
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ustronie 2b , 87-300 Brodnica w terminie do dnia 31 maja 2016r.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mops.brodnica.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.


Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny oraz prawo udzielenia pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.


20.05. 2016r. DYREKTOR /-/ Alfred Józefiak


Powiązane:

19.12.2013 r.

 Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Wiśniewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: wybrany kandydat spełnił wymogi formalne oraz w wyniku przeprowadzonego testu uzyskał największą ilość punktów. 

 19 grudnia 2013 r.    

DYREKTOR

    /-/ Alfred Józefiak

09.12.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, informuje, że wpłynęło 25 wniosków w celu naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy – referent ds. dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

Jeden wniosek wpłynął po terminie, siedem nie spełniło wymogów formalnych.

Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów do dalszego etapu zakwalifikowało się siedemnaście osób.

Osoby które spełniły wymogi formalne winny zgłosić się w dniu 11.12.2013r do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 b o godzinie podanej niżej w celu przeprowadzenia dalszej procedury.

Lista osób spełniających wymogi formalne wynikające z ogłoszenia o naborze/godziny stawienia:

 1. Adamkiewicz Artur /9,30

 2. Antczak Karolina /9,30

 3. Betlejewska Lucyna /9,30

 4. Buchalska Patrycja /9,30

 5. Dembek Marta /9,30

 6. Dworznikowska Monika /9,30

 7. Górka Małgorzata /10,00

 8. Jodko Karolina /10,00

 9. Karczewska Renata /10,00

 10. Kin Beata /10,00

 11. Kowalczyk Andżelika /10,00

 12. Kowalska Anita /10,00

 13. Ostrowska Joanna /10,30

 14. Skowrońska Justyna /10,30

 15. Szymańska Justyna /10,30

 16. Śmiecikowska Dorota /10,30

 17. Wiśniewska Kamila /10,30


18.11.2013 r.

19.12.2013 r.

 Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy - referent ds. dodatku energetycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Kamila Wiśniewska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: wybrany kandydat spełnił wymogi formalne oraz w wyniku przeprowadzonego testu uzyskał największą ilość punktów. 

 19 grudnia 2013 r.    

DYREKTOR

    /-/ Alfred Józefiak

24.09.2013 r.


Wynik ogłoszenia o naborze nr 1/2013


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b,  87- 300 Brodnica ogłasza wynik 

naboru na wolne stanowisko pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze 3/4 etatu

(informacje szczegółowe- wynik ogłoszenia o naborze) 


02.09.2013 r.


Ogłoszenie o naborze nr 1/2013

02 wrzesień 2013r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2013

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b,  87- 300 Brodnica ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze 3/4 etatu

(informacje szczegółowe- ogłoszenie o naborze) 

 


30.10.2012 r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze –samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych  (umowa na zastępstwo)

W wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko została wybrana Pani Justyna Skowrońska.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Wybrany kandydat spełnia wymagania formalne oraz w wyniku przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał największą ilość punktów.

 


23.10.2012 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje że do dnia 19.10.2012 r.  16 osób złożyło dokumenty w celu naboru na stanowisko: samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych (umowa na zastępstwo).

Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów do dalszego etapu zakwalifikowało się 15 osób. Jedna osoba nie spełniła wymogów formalnych.

Osoby które spełniły wymogi formalne winny zgłosić się w dniu 26.10.2012 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2B o godzinie podanej poniżej w celu przeprowadzenia dalszej procedury.

Lista osób spełniających wymogi formalne wynikające z ogłoszenia o naborze / godzina stawienia

1. Beata Kin                            /   9.00

2. Magdalena Meger              /   9.00

3. Anna Sowińska                  /   9.30

4. Patrycja Karbowska           /   9.30

5. Grażyna Otrębska             /  10.00

6. Artur Adamkiewicz            /  10.00

7. Justyna Szymańska           /  10.30

8. Iwona Tomaszczyk            /  10.30

9. Ewelina Sosnowska           /  11.00

10. Jolanta Słupska                 /   11.00

11. Katarzyna Salama             /   11.30

12. Monika Dworznikowska     /   11.30

13. Justyna Skowrońska          /   12.00

14. Marta Łęgowska                 /  12.00

15. Emilia Kozikowska             /  12.30

Lista osób które nie spełniły wymogów formalnych wynikających  z ogłoszenia o naborze

1. Monika Gutowska


Ogłoszenie o naborze nr 1/12

poniedziałek,  08 październik 2012r.

Ogłoszenie o naborze nr 1/12

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b,  87- 300 Brodnica ogłasza

nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych  (umowa na zastępstwo)

  

I. Główne obowiązki:

1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych i prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

2. opracowywanie decyzji,

3. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,

4. sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń,

5. sporządzanie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

II. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. nieposzlakowana opinia,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6. obsługa komputera, w tym znajomość oprogramowania Microsoft Office, Word, Excel, oraz obsługa kserokopiarki i innych urządzeń biurowych,

7. wykształcenie średnie (preferowane wyższe ),

8. znajomość zasad obsługi interesantów i umiejętność komunikowania się z interesantami, dobra organizacja pracy, samodzielność, odporność na stres, komunikatywność,

9. znajomość:  Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,  Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

III. Wymagania dodatkowe:

1. referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia. 

IV. Wymagane dokumenty:

1. aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz

osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. list motywacyjny,

3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

6. oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sadu) za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, w związku z prowadzonym naborem na stanowisko samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych oraz na publikacje nazwiska i imienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej".

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 19.10.2012r. osobiście w Sekretariacie MOPS pok.6 lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Ustronie 2b, 87-300 Brodnica. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko urzędnicze w MOPS Brodnica – samodzielny referent ds. funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych”.

 

Aplikacje, które wpłyną do siedziby  MOPS Brodnica ul. Ustronie 2b po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję iż kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją. Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny oraz prawo udzielania pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru.

 

DYREKTOR

MOPS W BRODNICY

/- Alfred Józefiak -/

Brodnica, dnia 08.10.2012r.

 
Ogłoszenie o naborze nr 1/10

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –
specjalisty ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych
I. Główne obowiązki:
 1. wskazywanie możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,
 2. opracowywania programów i projektów realizujących cele zgodne z strategią rozwiązywania problemów społecznych,
 3. koordynacja programów o charakterze systemowym, których realizatorem jest Ośrodek, w obszarze zadań pomocy społecznej,
 4. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów,
 5. przygotowywaniu części finansowej do programów i projektów finansowanych ze środków UE,
 6. bieżące monitorowanie realizowanych projektów,
 7. ścisła współpraca z działem księgowym w zakresie realizowanych zadań,
 8. opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych na potrzeby jednostki dotyczących środków zewnętrznych,
 9. przygotowywanie raportów i sprawozdań z przeprowadzanych projektów,
 10. pełna odpowiedzialność za działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy programów pomocowych Unii Europejskiej,
 11. ewaluacja realizowanych projektów,
 12. przygotowywanie planu zamówień publicznych w zakresie właściwości ośrodka,
 13. prowadzenie całokształtu spraw zamówień publicznych ośrodka,
II. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. obsługa komputera, w tym znajomość oprogramowania Microsoft Office,
 6. Wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 7. Staż pracy: 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku lub samodzielnym stanowisku pracy,
 8. dobra organizacja pracy, samodzielność, odporność na stres, komunikatywność.
 9. Znajomość: procedur aplikacyjnych środków z funduszy europejskich, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy społecznej,
III. Wymagania dodatkowe:

 1. podyplomowe studia z zakresu zarządzania funduszami europejskimi,
 2. referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia.
 3. znajomość języków obcych.
IV. Wymagane dokumenty:
 1. aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz
 2. osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu
 6. z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 8. oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sadu) za umyślne
 9. przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy, w związku z prowadzonym naborem na stanowisko specjalisty ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych oraz na publikacje nazwiska i imienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej".
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27.08.2010 r. osobiście w Sekretariacie MOPS pok.6 lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Ustronie 2b, 87-300 Brodnica. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:
„Nabór na stanowisko urzędnicze w MOPS Brodnica – specjalista ds. pozyskiwania środków z UE i zamówień publicznych”.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS Brodnica po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję iż kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją.
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny oraz prawo udzielania pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru.
KIEROWNIK
MOPS W BRODNICY
/- Alfred Józefiak -/

Brodnica, dnia 10.09.2010r

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że w wyniku zakończonego naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych zostanie zatrudniony:

Pan Tadeusz Kuroś, zam. Brodnica

Kandydat spełniła wymogi formalne oraz posiada odpowiednie wykształcenie i predyspozycje potrzebne do pracy na ww. stanowisku.

                                                                                        KIEROWNIK

                                                                                  MOPS W BRODNICY

                                                                                     /- Alfred Józefiak -/

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze –

specjalisty ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych

 1. Główne obowiązki:

 1.  
  1.  
   1.  
    1. wskazywanie możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,

    2. opracowywania programów i projektów realizujących cele zgodne z strategią rozwiązywania problemów społecznych,

    3. koordynacja programów o charakterze systemowym, których realizatorem jest Ośrodek, w obszarze zadań pomocy społecznej,

    4. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów,

    5. przygotowywaniu części finansowej do programów i projektów finansowanych ze środków UE,

    6. bieżące monitorowanie realizowanych projektów,

    7. ścisła współpraca z działem księgowym w zakresie realizowanych zadań,

    8. opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych na potrzeby jednostki dotyczących środków zewnętrznych,

    9. przygotowywanie raportów i sprawozdań z przeprowadzanych projektów,

    10. pełna odpowiedzialność za działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy programów pomocowych Unii Europejskiej,

    11. ewaluacja realizowanych projektów,

    12. przygotowywanie planu zamówień publicznych w zakresie właściwości ośrodka,

    13. prowadzenie całokształtu spraw zamówień publicznych ośrodka,

II. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia,

 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 5. obsługa komputera, w tym znajomość oprogramowania Microsoft Office,

 6. Wykształcenie wyższe ekonomiczne,

 7. Staż pracy: 5 lat stażu pracy na podobnym stanowisku lub samodzielnym stanowisku pracy,

 8. dobra organizacja pracy, samodzielność, odporność na stres, komunikatywność.

 9. Znajomość: procedur aplikacyjnych środków z funduszy europejskich, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pomocy społecznej,

III. Wymagania dodatkowe:

 1. podyplomowe studia z zakresu zarządzania funduszami europejskimi,

 2. referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

 3. znajomość języków obcych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. aktualne cv (z adresem e-mailowym - jeśli kandydat posiada) oraz kwestionariusz

osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie,

 1. list motywacyjny,

 2. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej,

 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu

z pełni praw publicznych,

 1. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

 2. oświadczenie o niekaralności (skazanie prawomocnym wyrokiem sadu) za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy

Społecznej w Brodnicy, w związku z prowadzonym naborem na stanowisko specjalisty ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych oraz na publikacje nazwiska i imienia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej".

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 27.08.2010 r. osobiście w Sekretariacie MOPS pok.6 lub korespondencyjnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Ustronie 2b, 87-300 Brodnica. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem:

Nabór na stanowisko urzędnicze w MOPS Brodnica – specjalista ds. pozyskiwania środków z UE i zamówień publicznych”.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS Brodnica po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informuję iż kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o dalszych czynnościach związanych z rekrutacją.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny oraz prawo udzielania pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru.

KIEROWNIK

MOPS W BRODNICY

/- Alfred Józefiak -/

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego