INFORMACJE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > ŚWIADCZENIA RODZINNE
04.02.2016 r. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 01.11.2016r. do 30.10.2017r. składa się we wrześniu. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2015r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny),
- dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej od 2015r. do chwili składania wniosku,
- zaświadczenie ze szkoły dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych,
- wysokość składki zdrowotnej opłaconej w 2015r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) oraz oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w roku 2015 r.


W przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieuznany, należy również dołączyć aktualny zupełny akt urodzenia dziecka.
W sytuacji gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, tutejszy Ośrodek może domagać się takiego dokumentu.Informacja o zmianach, wchodzących z dniem 1 stycznia 2012 r., zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

Podstawa prawna: -art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),- art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301),

Zmiany w sprawie ustalenia prawa do
świadczenia pielęgnacyjnego

Od 1 stycznia 2010r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego jest ustalane niezależnie od dochodów rodziny i na czas nieokreślony, a jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności było wydane na czas określony - do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. Ponadto, w przypadku złożenia pierwszego wniosku, prawo do w/w świadczenia ustala się od miesiąca, w którym wniosek złożono, o ile spełnione zostały pozostałe przesłanki. Natomiast w przypadku kontynuacji, gdy w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pelęgnacyjnego, prawo to będzie ustalone począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W wyniku nowelizacji, świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, pod warunkiem, że nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki. Ocena sytuacji rodzinnej w tym zakresie w indywidualnych sprawach należy do organu właściwego, który w przypadku wątpliwości może przeprowadzić wywiad środowiskowy.
Referat Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych zmienią się zasady przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Od 1 listopada 2009r. do wniosków o przyznanie ww. świadczeń niezbędne będzie dołączenie zaświadczeń lekarskich potwierdzających pozostawanie kobiety pod opieką lekarza przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.


Wnioski, które zostaną złożone po w/w terminach rozpatrywane są od miesiąca, w którym wniosek ten został złożony. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń do 10 dnia danego miesiąca, wypłata następuje w tym samym miesiącu. Natomiast wnioski złożone po 10 dniu miesiąca, świadczenia za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
Pracownicy zajmujący się świadczeniami rodzinnymi:

Anita Kowalska
Sylwia Brodzińska
Wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego przyjmowane są codziennie.

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:

1) osoby występującej o przyznanie świadczeń rodzinnych, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL, numer NIP, a w razie gdy nie nadano tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu oraz w razie potrzeby nazwę organu rentowego wypłacającego emeryturę lub rentę, numer emerytury lub renty lub numer konta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
2) dzieci pozostających na utrzymaniu uprawnionego do złożenia wniosku, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, stan cywilny.


Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:


1) oświadczenia lub zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, wydane przez właściwy urząd skarbowy, zawierające informacje o:
2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
3) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
4) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, w tym:
a) dokument stwierdzający wiek dziecka,
b) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
d) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,
e) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
f) zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,
g) zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia,

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące okoliczności samotnego wychowania dziecka, organ właściwy może przeprowadzić wywiad. W rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba samotnie wychowującą dziecko jest panna, kawaler, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, wdowa lub wdowiec, jeżeli wspólnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matką dziecka.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego