BUDŻET - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Przejdź do treści

BUDŻET

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Budżet - Plan i wykonanie za I kwartał 2012r.

Budżet - Plan i wykonanie za 2011r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011 rok  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy  

Budżet - Plan i wykonanie za III kwartały 2011r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy


Plan finansowy 2011 r.(stan 30.06.2011)

Dział

Rozdział

Nazwa rozdziału

Plan 2011 r.

852

85202

Domy pomocy społecznej

400 000

85212

Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 111 0000

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

93 784

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

576 436

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 000 000

85216

Zasiłki stałe

393 700

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 451 400

85295

Pozostała działalność

725 000

853

85395

Pozostała działalność - projekt POKL

241 561

854

85415

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

161 853

Razem

14 154 734

Plan i wykonanie za II kwartał 2011r.

plan

wykonanie

% wykonania

852

Pomoc społeczna

85202

Domy pomocy społecznej

400 000,00

271 578,82

67,89

85212

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 111 000,00

4 195 443,83

51,73

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

93 784,00

43 013,67

45,86

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

576 436,00

429 602,55

74,53

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 000 000,00

554 199,45

55,42

85216

Zasiłki stałe

393 700,00

252 268,34

64,08

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 451 400,00

1 260 591,36

51,42

85295

Pozostała działalność

725 000,00

297 968,00

41,10

853

Pozostała działalność pomocy społecznej

85395

Pozostała działalność - projekt POKL

241 561,00

0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

85415

Pomoc materialna dla uczniów

161 853,00

81 076,00

50,09

Łącznie budżet 2011

14 154 734,00

7 385 742,02

52,18

W. Banaszewska


Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy na rok 2011

Plan finansowy 2011 r.

Dział

Rozdział

Nzawa rozdziału

Plan 2011 r.

852

85202

Domy pomocy społecznej

400 000

85212

Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 082 000

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

59 100

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

555 300

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 000 000

85216

Zasiłki stałe

332 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

2 451 400

85295

Pozostała działalność

713 400

13 593 200

Plan i wykonanie za I kwartał 2011 r

plan

wykonanie

% wykonania

852

Pomoc społeczna

85202

Domy pomocy społecznej

500 000,00

132 672,40

26,53

85212

Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8 111 000,00

2 077 502,70

25,61

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre swiadczenia rodzinne

58 800,00

20 296,85

34,52

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytale i rentowe

573 200,00

259 225,92

45,22

85215

Dodatki mieszkaniowe

1 000 000,00

265 085,04

26,51

85216

Zasiłki stałe

333 700,00

123 393,31

36,98

85219

Osrodki pomocy społecznej

2 451 400,00

712 879,19

29,08

85295

Pozostała dzuiałalność

725 000,00

98 549,50

13,59

854

Edukacyjna opieka wychowacza

85415

Pomoc mayerialna dla uczniów

0,00

0,00

Łacznie budżet 2011

13 753 100,00

3 689 604,91

26,83

Sporządził:

W. Banaszewska


Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy na rok 2010

Dział

Rozdział

Nazwa

Dochody

Wydatki

852

POMOC SPOŁECZNA

95 700,00

13 628 533,00

85202

Domy Pomocy Społecznej

38 600,00

400 000,00

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

70 000,00

8 059 500,00

85213

Składki na ubezp. zdrowotne opł. z os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne

0,00

60 600,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

660 600,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

450,00

1 000 000,00

85216

Zasiłki stałe

0,00

248 700,00

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

12 000,00

1 804 798,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

75 000,00

0,00

85295

Pozostała działalność

0,00

290 000,00

OGÓŁEM

196 050,00

12 524 198,00


Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2010 rok

Dział

Rozdział

Nazwa

Dochody

Wydatki

852

POMOC SPOŁECZNA

174 089,97

6 799 096,52

85202

Domy Pomocy Społecznej

22 354,19

241 184,87

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

113 229,40

3 969 091,72

85213

Składki na ubezp. zdrowotne opł. z os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne

0,00

24 327,88

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

404 409,74

85215

Dodatki mieszkaniowe

300,00

528 833,76

85216

Zasiłki stałe

0,00

233603,92

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

2 929,18

1 085 291,93

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

35 277,20

0,00

85295

Pozostała działalność

0,00

312 352,70

853

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

0,21

0,00

85395

Pozostała działalność

0,21

0,00

OGÓŁEM

174 090,18

6 799 096,52

Sporządził:

W. Banaszewska

Grafika
Wróć do spisu treści