INFORMACJE WCZEŚNIEJSZE - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:Informujemy, że wnioski o świadczenia wychowawcze są wydawane bezpłatnie. Jedynymi stronami internetowymi z autoryzowanymi przez stronę rządową informacjami o programie RODZINA 500PLUS są strony: rodzina500plus.gov.pl    , obywatel.gov.pl  oraz oficjalne strony internetowe ministerstw.

Informujemy, że uruchomiliśmy specjalny numer telefonu pod który dzwoniąc możecie Państwo uzyskać informację dotyczącą świadczenia 500 plus  -  564 984 076
ZDROWYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, SMACZNEGO JAJKA, RADOŚCI W KAŻDYM DOMU ORAZ POMYŚLNOŚCI I UŚMIECHU NA KAŻDY DZIEŃ
ŻYCZY DYREKCJA I PRACOWNICY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ


11.03.2016 r. RD

Poszukujemy wolontariusza do opieki nad starszą osobą w soboty i niedziele.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Beatą Dąbrowską nr kontaktowy 56-49-827-42 wew.214


29.02.2016 r. RDWnioski wydawane i przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Ustronie 2B)  od dnia 1 kwietnia 2016r. Uwaga: W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br. Wniosek może być składany także drogą elektroniczną.
Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


24.02.2016 r. RD   Rodzina 500 plus

 Dzienniku Ustaw pod poz. 214 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Rozporządzenie zawiera m.in. wzór wniosku, który będzie trzeba wypełnić, by otrzymać 500 zł na dziecko. Wniosek ma 9 stron, są w nim szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać. Ogłoszono również dwa inne akty wykonawcze do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wnioski będą przyjmowane w MOPS  od dnia 1 kwietnia 2016 r.
16.02.2016 r. RD Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Prokuratura Rejonowa w Brodnicy organizuje coroczną akcję pod nazwą "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw " w okresie od 22 luty do 27 luty 2016 roku. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.


Wyznaczone zostały dyżury prokuratorów w siedzibie Prokuratury Rejonowej przy ulicy Wiejskiej 4 w Brodnicy, w dniach:

22 lutego 2016 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - prokurator Gabriela Kieres-Rynkowska - pokój nr 101,
23 lutego 2016 roku w godz. od 8:00 do 16:00 - Prokurator Rejonowy Alina Szram  - pokój nr 108,
24 lutego 2016 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - asesor Karol Kűnstler - pokój nr 201,
25 lutego 2016 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - Zastępca Prokuratora Rejonowego Leszek Rupiński  - pokój nr 108,
26 lutego 2016 roku w godz. od 7:30 do 15:30 - prokurator Janusz Klinicki - pokój nr 204.


22.01.2016 r. RD

MOPS – Dział Poradnictwa Rodzinnego w Brodnicy przy współpracy z brodnickim szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi prowadzi od października 2015r. Lokalną Kampanię Edukacyjną na temat „ Stop dopalaczom – żyj z pasją 2015”
Po szoku, który zapanował latem i siedmiu ofiarach śmiertelnych "Mocarza", do walki z dopalaczami przystąpiły samorządy i ministerstwa. Ze statystyk wynika, że jest lepiej.

Od problemu z dopalaczami uciec się nie da. Trudno także zlikwidować kwitnący narkobiznes. Trzeba regularnie przypominać, co tak naprawdę dopalacze robią z człowieka.
Celem zorganizowanej kampanii profilaktycznej „STOP DOPALACZOM – żyj z pasją 2015” jest zmniejszenie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie pożądanych społecznie postaw, umacnianie asertywnych zachowań, podnoszenie świadomości i wiedzy młodzieży na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą narkotyki i dopalacze. Celem Kampanii jest również zwrócenie uwagi rodziców aby zdobywali wiedzę na temat zagrożeń i sposobów radzenia sobie z problemem dopalaczy .
Program ma również na celu zachęcenie młodzieży do alternatywnych form spędzania wolnego czasu i promowania zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia.
Celem kampanii jest zapobieganie stosowania środków psychoaktywnych wśród młodzieży poprzez dostarczenie społeczeństwu Brodnicy rzetelnych informacji na temat konsekwencji zdrowotnych i prawnych jak również promocja zachowań prozdrowotnych.
Ważnym elementem Kampanii było szkolenie nt.”Dopalacze problem nadal nie rozwiązany” w dniu 27.11. 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Brodnicy dot. środków psychoaktywnych. Uczestnikami szkolenia byli pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, nauczycieli W ramach prowadzonej kampanii, dostępne są materiały informacyjne skierowane do młodzieży i rodziców, dostępne w szkołach i Dziale Poradnictwa Rodzinnego ul. Św. Jakuba 22 w Brodnicy.
Szkoły podejmowały różnorodne działania profilaktyczno-edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców.
Podsumowanie działań podejmowanych w czasie trwania Kampanii odbędzie się pod koniec lutego 2016r w Brodnickim Domu Kultury przy współudziale dzieci i młodzieży szkolnej oraz zaproszonych przedstawicieli miejscowych władz.

19.01.2016 r. RD INFORMACJA DOTYCZĄCA DYŻURU RADCY PRAWNEGO
Informujemy że w dniu 10 lutego 2016 r. nie będzie dyżuru radcy prawnego w Dziale Poradnictwa Rodzinnego - ul. Jakuba 22 
07.01.2016 r. RD INFORMACJA dot. ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ
DOT. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH — ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

Od 1 stycznia 2016 r. jeśli rodzina przekroczy kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego możliwe jest zastosowanie mechanizmu złotówka za złotówkę. Oznacza to, że świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów, ale nie zostaną utracone po przekroczeniu progu dochodowego. Wypłata będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Czyli, za przekroczenie ustawowego kryterium o każdą złotówkę, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł. Jedynie w przypadku, gdy wysokość świadczeń przysługujących danej rodzinie będzie niższa niż 20 zł, świadczenia te nie zostaną przyznane.
Złotówka za złotówkę dotyczy zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego – urodzenia dziecka, urlopu wychowawczego, samotnej opieki nad dzieckiem, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany.

07.01.2016 r. RD INFORMACJA dot. świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz 1217) która wprowadza nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie jest uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).
Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego przysługuje przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

Istotne jest, że świadczenie to mogą otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie może  być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
Osoby ubezpieczone, których zasiłek macierzyński jest niższy od świadczenia rodzicielskiego, otrzymają wyrównanie do 1000 zł z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczy to zarówno rodziców zatrudnionych na etat lub część etatu, rolników, pracujących na umowach zlecenia, jak i przedsiębiorców.


Wnioski o świadczenia rodzicielskie są przyjmowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Ustronie 2B, pok. nr 8.31.12.2015 r. RD
Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (więcej informacji)

INFORMACJA

W dniu 24 i 31 grudnia 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czynny będzie w godzinach od 7:15 do 13:00


19.10.2015 r. RD Informujemy że z inicjatywy Burmistrza Brodnicy oraz Radnych brodnickich skupionych w Komisji Zdrowia ruszyły badania profilaktyczne w zakresie diagnostyki układu oddechowego, profilaktyki onkologicznej oraz diagnostyki układu krążenia w postaci bezpłatnych badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Brodnicy z grupy wiekowej 39 do 80 lat. Badania będą prowadzone do 15 grudnia 2015 r.  i będą realizowane w NZOZ ALFAMED przy ul. Piwnej 5 w Brodnicy. 
Zapraszamy mieszkańców Brodnicy w wieku od 39 do 80 roku życia (tj. osoby urodzone w latach 1935-1976).


09.10.2015 r. RD Informujemy że z inicjatywy Burmistrza Brodnicy oraz Radnych brodnickich skupionych w Komisji Zdrowia ruszyły badania profilaktyczne w zakresie diagnostyki układu oddechowego, profilaktyki onkologicznej oraz diagnostyki układu krążenia w postaci bezpłatnych badań RTG klatki piersiowej dla mieszkańców Brodnicy z grupy wiekowej 39 do 65 lat. Badania będą prowadzone do 15 grudnia 2015 r. dla 550 osób i będą realizowane w NZOZ ALFAMED przy ul. Piwnej 5 w Brodnicy w następujących dniach:

poniedziałki 9.00-14.45
wtorki 8.00-14.45
środy 9.00-14.45
czwartki 9.00-15.45
piątki 9.00-14.45

Należy zgłaszać się do rejestracji na II piętrze i posiadać przy sobie nr PESEL. Wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna. Dodatkowe informacje na temat badań można uzyskać pod nr tel. 724 551 234.

05.10.2015 r. RD TYDZIEŃ MEDIACJI
W ramach prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Brodnicy akcji p.n. "Tydzień Mediacji" przebiegającej pod hasłem "Mam Prawo do mediacji" prokuratorzy będą bezpłatnie udzielać wszelkich informacji związanych z instytucją mediacji w prawie karnym.
W dniach 12 - 16.10.2015 r. od godz 7:30 do godz. 15:30 (wtorek od godz. 8:00 do godz. 16:00) można będzie dowiedzieć się min. komu przysługuje prawo do mediacji, na czym polega mediacja, do czego służy, kto jest uprawniony do przeprowadzenia mediacji, jaki są pozytywne strony zastosowania tej instytucji w prawie karnym.

W dniu 15 października 2015 r. w godz. 11:00 - 14:00 w budynku tut. Prokuratury będzie pełniła dyżur Pani mediator Iwona Lubczyńska, która służyć będzie swoją profesjonalną wiedzą i doświadczeniem.

Źródło: informacja zawarta w piśmie z dnia 30 września 2015 r. RA 040/16/15


21.09.2015 r. RD  !!! Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ktyteriów dochodowych uprawniających do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej,  zasiłki stałe wypłacane będą od 5 października 2015 r.  w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  !!!


31.08.2015 r. RD   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że rozpoczeły się prace związane z opracowaniem Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasta Brodnica na lata 2016 - 2022". W związku z powyższym w ramach procesu konsultacji społecznych osoby zainteresowane mogą wypełnić ankiety załączone poniżej które po wypełełnieniu mogą przekazać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy do 30 września 2015 r. (w formie papierowej lub na adres mailowy pokl@mops.brodnica.pl)

ankieta 1 „Problemy społeczne w opinii mieszkańców”
ankieta 2  Problemy uczniów w środowisku szkolnym i rodzinnym
ankieta 3  „Równość szans kobiet i mężczyzn”


15.07.2015 r. RD !!!! Informujemy, że ze względów technicznych, w dniu 20 i 21 lipca nastąpią utrudnienia dotyczące załatwiania spraw z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego !!! Zaświadczenia dotyczące w/w świadczeń  wydawane będą po 22 lipca. 

Prosimy o załatwianie spraw dotyczących w/w świadczeń po 22 lipca 2015 r.   - Za utrudnienia bardzo przepraszamy.


15.07.2015 r. RD TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - DO 15 WRZEŚNIA (SŁUCHACZE KOLEGIÓW DO 15 PAŹDZIERNIKA) (więcej informacji)

15.07.2015 r. RD TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ZASIŁKOWY 2015/2016

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami na okres zasiłkowy od 01.11.2015r. do 31.10.2016r. składa się we wrześniu. Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny),
- dokumentację dotyczącą przebiegu aktywności zawodowej od 2014r. do chwili składania wniosku,
- zaświadczenie ze szkoły dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych,
- wysokość składki zdrowotnej opłaconej w 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny) oraz oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu w roku 2014 r.

! W przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, należy również dołączyć aktualny zupełny akt urodzenia dziecka.
! W sytuacji gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem, tutejszy Ośrodek może domagać się takiego dokumentu.

15.07.2015 r. RD TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016 (FUNDUSZ ALIMENTACYJNY)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. składa się w sierpniu. Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie (wystawione w sierpniu) od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji za ostatnie 2 miesiące (tj. czerwiec i lipiec 2015 r.) , zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2014r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny), składki zdrowotne odprowadzone w 2014 r. wszystkich pełnoletnich członków rodziny oraz oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych , oryginał aktu urodzenia osoby uprawnionej oraz wyrok sądowy orzekający alimenty.


13.07.2015 r. RD   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom oraz wolontariuszom zaangażowanym w organizację w dniu 27 czerwca 2015 roku ,,Pikniku dla zdrowia”, który okazał się niezwykłą okazją do integracji społeczności lokalnej Brodnicy.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszych licznych partnerów i sponsorów:m.in. Urzędu Miasta Brodnica, Wójta Gminy Miasta Brodnica, Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Renaty i Marka Hildebrandt, Dyrektora oraz pracowników Brodnickiego Centrum Caritas, Centrum Edukacji Dorosłych, Spółdzielni Socjalnej Komtur, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy, Prezesa PGK, właściciela firmy Vobro, właściciela firmy Cerako, Zarządu firmy SITS, właścicieli firmy Multi, harcerzy hufca ZHP, właściciela piekarni ,,Krzyś”, Pana Tomasza Rzepeckiego – radnego rady miejskiej w Brodnicy, właściciela firmy Agro Serwis, właścicielki firmy Wi -Bar, właściciela szkoły tańca House of Dance, właściciela firmy Neo System, właściciela firmy Seven, Pani Bożeny Turek właścicielki Sklepu Sportowego, funkcjonariuszy Policji i Straży Pożarnej, Karoliny Ziętary, Macieja Zielińskiego, Adama Cwynar oraz mieszkańców osiedla. Dzięki Państwu udało się zorganizować wspaniałą imprezę, która na długo pozostanie w naszej pamięci.
19.06.2015 r. RD
 PIKNIK DLA ZDROWIA
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego