RODZAJE POMOCY - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > POMOC SPOŁECZNA > ARCHIWUM
W 2013 r. Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej realizowal nastepujace swiadczenia pieniezne:
Swiadczenie przysluguje na podstawie art. 38 ustawy o omocy spolecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o ochodach nizszych niz ustawowe kryterium oraz zasobach pienieznych nie wystarczajacych na zaspokojenie niezbednych potrzeb zyciowych, zwlaszcza e wzgledu na dlugotrwala chorobe, niepelnosprawnosc, bezrobocie, mozliwosc nabycia uprawnien do
swiadczen z innych systemów zabezpieczenia spolecznego W 2013 r. minimalna wysokosc zasilku okresowego wynosila 50 % róznicy miedzy:
- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarujacej a d chodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
Kwota zasilku okresowego nie moze byc nizsza niz 20 zl. Okres, na jaki przyznane zostanie to swiadczenie, ustala osrodek pomocy spolecznej na podstawie okolicznosci sprawy. Wyplata zasilku jest zadaniem wla gminy, dotowanym z budzetu panstwa.
W 2013 r. przyznano w/w swiadczenia dla 614 rodzin na laczna kwote 1.435.231 z , która w calosci pochodzila z dotacji. W porównaniu z 2012 rokiem a rodzin objetych pomoca w formie zasilku okresowego zwiekszyla sie o 193. Jest to swiadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy spolecznej na zaspokojenie niezbednej potrzeby zyciowej, a w szczególnosci na pokrycie czesci lub calosci kosztów zakupu zywnosci, leków i leczenia, opalu, odziezy, niezbednych przedmiotów uzytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a takze kosztów pogrzebu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 41 ustawy o pomocy spolecznej, osobie albo rodzinie o dochodach przekraczajacych kryterium ustawowe moze byc przyznany specjalny zasilek celowy - w wysokosci nieprzekraczajacej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej lub rodziny.

„Pomoc panstwa w zakresie dozywiania”. 
Zasilek ten jest przyznawany w przypadku braku mozliwosci
zapewnienia posilku lub gdy mozliwosc przyznania pomocy w formie posilku byloby
nieuzasadnione z uwagi na sytuacje osobista lub rodzinna.
Dotacja na przyznawanie opisywanego swiadczenia pienieznego w 2013 r. wyniosla
356.400 zl. w ramach programu „Pomoc Panstwa w zakresie dozywiania”.
Jest to swiadczenie obligatoryjne przyslugujace na podstawie art. 37 ustawy
o pomocy spolecznej osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub calkowic
niezdolnym do pracy, spelniajacym kryterium dochodowe i stanowi uzupelnie ie
dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Jako wysokosc zasilku uznaje sie
róznice uzyskana po odjeciu od kwoty kryterium dochodo go kwoty posiadanego
dochodu.
Kwota zasilku nie moze byc nizsza niz 30 zl miesiecznie. W przypadku osoby
samotnie gospodarujacej ustalona zostala równiez maksymalna wysokosc
swiadczenia w kwocie 529 zl. Swiadczenie to jest dotowane w calosci z budzetu
panstwa.
W 2013 r. zasilki stale wyplacono w lacznej kwocie 621.560 zl dla 157 osób. Z tej
formy pomocy skorzystalo o 17 osób wiecej niz w roku 2 2, a srodki wydatkowane
na ten cel byly wyzsze o kwote 110.379 zl.
Oplacane sa za osoby pobierajace zasilek staly z pomoc spolecznej
i niepodlegajace obowiazkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytulu.
W roku 2013 oplacono skladki za 142 osoby na laczna kwote 49.778 zl w calosci
dotowane z budzetu panstwa.
Swiadczenie pomocy w postaci pracy socjalnej jest zadaniem wlasnym gminy
o charakterze obowiazkowym i nie jest uzaleznione od p danego przez osobe,
rodzine dochodu. W 2013 r. pomoca w formie pracy socjalnej objetych zostalo 2482
osoby, czyli 994 rodziny. Pod pojeciem pracy socjalnej nalezy rozumiec dzialalnosc,
która ma na celu ulatwienie wzajemnego przystosowania ednostek, rodzin
i srodowiska spolecznego oraz rozwijanie poczucia wlasnej wartosci poprzez
wykorzystywanie mozliwosci tkwiacych w ludziach, w stosunkach interpersonalnych
oraz zasobach udostepnianych przez spolecznosc lokalna. Jest to dzialanie, które
koncentruje sie na rozwiazywaniu najrózniejszych problemów – od motywowania
osób bezrobotnych do poszukiwania pracy po przywrócenie stabilizacji
w rodzinach. Praca socjalna ukierunkowana jest na przywrócenie utraconej lub
ograniczonej zdolnosci samodzielnego funkcjonowania klienta. Jej ostatecznym
celem jest umozliwienie osobom i rodzinom kierowania wlasnym postepowaniem
oraz zdobycie niezaleznosci w zabezpieczeniu warunków niezbednych dla realizacji
egzystencji godnej czlowieka. W pracy socjalnej wykorzystuje sie wlasciwe tej
dzialalnosci metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godnosci osoby i jej
prawa do samostanowienia.
Praca socjalna moze byc swiadczona w oparciu o kontrakt socjalny, a wiec umowe
dwustronna zawierana w formie pisemnej przez pracownik socjalnych z osobami
korzystajacymi z pomocy spolecznej. Celem kontraktu jest ustalenie najbardziej
skutecznej drogi wyjscia rodziny z trudnej sytuacji, w jakiej sie znalazla, poprzez
okreslenie zobowiazan i uprawnien stron. Ustawa o pomo y spolecznej okresla
skutki odmowy zawarcia kontraktu i niedotrzymania jego postanowien przez
swiadczeniobiorce. W 2013 r. pracownicy tut. Osrodka z arli 118 kontraktów
socjalnych. Staje sie on bardzo waznym narzedziem pracy pracow ika socjalnego.
Kazdy kontrakt byl zindywidualizowany, dostosowany do icznosci konkretnego
przypadku. Jego zawarcie poprzedzone bylo negocjacjami miedzy stronami,
zbadaniem zasobów klienta , okresleniem jego potrzeb, oczekiwan oraz zdolnosci do
podejmowania racjonalnych dzialan. Zawarcie kontraktu ocjalnego zmusza klienta
do aktywnego uczestnictwa osoby w rozwiazywaniu i popr e wlasnej trudnej
3) zasilek staly
4) sk ladk i na ubezpieczenie zdrowotne
4.2 Swiadczenia niepieniezne
1) praca socjalna
19 20
sytuacji zyciowej, a pracownikowi socjalnemu daje mozliwosc ocenienia efektów
pracy, skutecznosci kontraktu i korygowania okreslonych celów.
Obejmuje w szczególnosci poradnictwo prawne (udzielanie informacji z zakresu
prawa rodzinnego i opiekunczego, zabezpieczenia spolecznego i ochrony praw
lokatorów), psychologiczne (realizowane przez procesy ozowania, profilaktyki
i terapii) oraz rodzinne (obejmuje problemy funkcjonowania rodzin, opieki nad osoba
niepelnosprawna, a takze terapie rodzinna). Poradnictwo jest swiadczone osobom
i rodzinom, które maja trudnosci lub wykazuja potrzebe wsparcia w rozwiazywaniu
swoich problemów zyciowych, bez wzgledu na posiadany hód. Realizacja tego
typu wsparcia zajmuja sie glównie pracownicy tut. Osrodka przy wspólpracy m.in.
z pedagogami szkolnymi, kuratorami sadowymi. W 2013 r. prowadzo byla
dzialalnosc konsultacyjno – doradcza w zakresie:
– przekazywania informacji o istniejacych mozliwosciach ania pomocy lub
wsparcia,
– wspierania rodzin w prawidlowym realizowaniu funkcji opiekunczo-wychowawczej,
– wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych,
– udzielania porad z zakresu prawa,
– poradnictwa i pomocy osobom doznajacym przemocy w rodzinie oraz
uzaleznionym.
Jest to zespól interdyscyplinarnych dzialan podejmowanych na rzecz osób i rodzin
bedacych w stanie kryzysu. W tym wypadku dochód nie st wi kryterium, od
którego uzaleznia sie korzystanie z interwencji. Jej c em jest przywrócenie
równowagi psychicznej i umiejetnosci samodzielnego radzenia sobie, a dzieki temu
zapobieganie przejsciu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolnosci
psychospolecznej.
W ramach tej pomocy udziela sie w szczególnosci poradnictwa specjalistycznego
oraz schronienia dostepnego przez cala dobe.
W roku 2013 do Miejskiego Zespolu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwd nia
przemocy wplynelo 45 niebieskich kart.
Dyzury prawnika z Biura ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdzialania Przemocy
odbywaly sie raz w miesiacu w Miejskim Osrodku Pomocy lecznej – Dziale
Poradnictwa Rodzinnego, przy ul. Sw. Jakuba 22 w Brodnicy. Bezplatna pomoc
prawna i psychologiczna skierowana byla dla mieszkancó Brodnicy i okolic.
Porady prawne dotyczyly glównie: przemocy w rodzinie, aleznienia od alkoholu
i narkotyków, alimentacji i zaspokajania potrzeb rodziny, spraw zwiazanych
z wykonywaniem wladzy rodzicielskiej, ustalania osobistych kontaktów z dzieckiem,
spraw o ubezwlasnowolnienie, spraw o przymusowe leczen odwykowe, eksmisji,
separacji i rozwodów, egzekucji komorniczych.
Blisko 70 procent zgloszen bylo bezposrednio zwiazanych z przemoca psychiczna,
fizyczna, seksualna i ekonomiczna oraz grozbami wobec spólmalzonka, dzieci,
krewnych, osób starszych, niepelnosprawnych, chorych psychicznie.
Oprócz pomocy prawnej w ramach dzialalnosci dzialu udzielano pomocy
psychologicznej, przygotowywano pisma procesowe oraz k nci mogli korzystac
z zastepstwa procesowego.
Zadaniem pomocy spolecznej o charakterze obligatoryjnym jest zapewnienie jednego
goracego posilku dziennie osobom tego pozbawionym. Realizacja tej formy pomocy
odbywala sie glównie poprzez prowadzenie dozywiania dzieci w szkolach (359
dzieci) oraz dozywianie osób najubozszych w Caritas( 106 osób).
Ogólem na realizacje zadania wydatkowano 303.910 zl i skorzystalo z posilków 283
rodziny. Srodki w znaczacej czesci (kwota 243.128 zl) ochodzily z dotacji w ramach
wieloletniego programu „Pomoc panstwa w zakresie dozywania”. Pomoc w formie
posilku moze byc przyznana bezplatnie, jezeli dochód osoby nie przekracza 150%
kryterium dochodowego, czyli podwyzszonego w stosunku o ogólnych zapisów
ustawy. Pomoc w formie posilku jest udzielana ze szczególnym uwzglednieniem
posilku goracego, w celu zapewnienia zdrowego zywienia.
2) poradnictwo specjalist yczne
3) int erwenc ja kryzy sowa
4) zapewnienie posilku
21 22
5) uslugi opiekuncze
6) specjalistyczne uslugi opiekuncze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
7) domy pomocy spolecznej
8) sprawienie pogrzebu
Osobom, które ze wzgledu na wiek, chorobe lub niepelnosprawnosc wymagaja
czesciowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbednych potrzeb zyciowych, moga
byc przyznane uslugi opiekuncze swiadczone w srodowisk Obejmuja one pomoc
w zaspakajaniu codziennych potrzeb zyciowych, podstawowa opieke higieniczna,
zalecona przez lekarza pielegnacje oraz zapewnienie ko aktów z otoczeniem.
W 2013 r. pomoca w formie uslug opiekunczych objeto 82 osoby. Koszt swiadczenia
uslug wyniósl 725 tys. zl
Specjalistyczne uslugi opiekuncze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikajacych ze schorzenia lub
niepelnosprawnosci. Uslugi specjalistyczne stanowia odpowiednik uslug
opiekunczych, przy czym swiadczone sa przez osoby ze s jalistycznym
przygotowaniem. Celem oddzialywan terapeutycznych jest usprawnianie do
funkcjonowania w spoleczenstwie, pielegnacja (kontrola farmakoterapii, edukacja
lekowa), wspieranie psychologicznopedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne.
Uslugi te moga byc swiadczone w miejscu zamieszkania o ób wymagajacych tej
formy pomocy oraz w osrodku wsparcia. Uslugi swiadczone
w srodowisku zamieszkania pozwalaja na odejscie od ins ucjonalnej pomocy
osobom chorym psychicznie i ulatwiaja budowanie systemu sparcia spolecznego
dla osób chorych, daja mozliwosc lepszego poznania ich warunków zyciowych,
sytuacji rodzinnej, a przez to skutecznego ich wpierania. Specjalistyczne uslugi
opiekuncze dla osób z zaburzeniami psychicznymi sa zadaniem zleconym gminie.
W minionym roku nie zglosily sie osoby wymagajace tej formy pomocy.
Domy pomocy spolecznej swiadcza uslugi opiekuncze, bytowe, wspomagajace
i edukacyjne, na poziomie obowiazujacego standardu, osobom wymagajacym
calodobowej opieki z powodu wieku lub niepelnosprawnosci. Kierowanie do domów
pomocy spolecznej i ponoszenie odplatnosci za pobyt mieszkanca gminy w tym
domu jest zadaniem wlasnym gminy o charakterze obowiazkowym. Jednak
umieszczenie w domu pomocy spolecznej jest ostatnia forma pomocy stosowana
tylko w przypadku braku mozliwosci rozwiazywania prob ów innymi sposobami.
Oplaty za pobyt w domu pomocy spolecznej ponosza w kolejnosci:
– mieszkaniec domu w wysokosci 70 % swojego dochodu,
– malzonek, zstepni przed wstepnymi (jezeli dochód na os be jest wyzszy od 300 %
kryterium dochodowego),
– gmina, z której osoba zostala skierowana do domu pomoc spolecznej – do
wysokosci pelnego kosztu pobytu.
W roku 2013 w domach pomocy spolecznej przebywalo 33 mieszkanców Brodnicy.
Laczny koszt poniesiony przez Gmine Miejska Brodnica wyniósl 729.114 zl.
Pomoc spoleczna obejmuje obowiazek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony
przez gmine, zgodnie z wyznaniem zmarlego. Sprawienie pogrzebu przysluguje
osobom zmarlym zamieszkalym lub przebywajacym na terenie gminy, w stosunku do
których nie ustalono osób zobowiazanych do sprawienia ogrzebu lub gdy osoby
zobowiazane nie maja takich mozliwosci. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem
wlasnym gminy o charakterze obowiazkowym. W 2013 r. koszty sprawienia
pogrzebu dla 6 osób (w tym 2 osób bezdomnych) wyniosly 25.004 zl.


ZASIŁEK STAŁY

Zasiłek stały przysługuje:
  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

  2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

ZASIŁEK OKRESOWY

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy ustala się:

  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

  • w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

  • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

  • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.


ZASIŁEK CELOWY

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologicznąPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.


SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.


POMOC W POSTACI SCHRONIENIA, POSIŁKU, ODZIEŻY

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.


SPRAWIENIE POGRZEBU


PORADNICTWO I POMOC INSTYTUCJONALNA

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Są to świadczenia fakultatywne.

Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).

W ramach systemu pomocy społecznej funkcjonują także placówki zapewniające środowiskową opiekę półstacjonarną. Są to ośrodki wsparcia, które zapewniają całodzienny pobyt, posiłki, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno – kulturalne, edukacyjne, rehabilitacyjne.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego