KRYTERIA - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE
Stypendium szkolne

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 514 zł netto.
Pomoc materialna przysługuje ze względu na miejsce zamieszkania:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.) a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż o ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego