2022 - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

2022

NABÓR PRACOWNIKÓW
Data: 30.11.2022 r. RD

Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy -  specjalista ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2b , 87-300 Brodnica, w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy została wybrana:

Pani Magdalena Piotrowska zam. Brodnica

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Magdalena  Piotrowska spełniła wymogi formalne i z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała  wymaganą liczbę punktów do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie  dotyczącym w/w stanowiska.
 
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
Aleksandra Bykowska
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2022
 
              z dnia 10 listopada 2022 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ponownie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy,
ul. Ustronie 2b , 87-300 Brodnica, w wymiarze pełnego etatu.
              
1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) co najmniej 2-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, o którym mowa w  ogłoszeniu tj. w zamówieniach publicznych, w tym w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej;
6)   posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;
7) znajomość przepisów dotyczących samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego;
8)  znajomość regulacji dotyczącej zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących funduszy europejskich, w tym w szczególności  ustaw:  
- ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
-   ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
-   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych,  
2. umiejętność obsługi komputera oraz znajomość oprogramowania pakietów biurowych, obsługa skanera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych;
3. znajomość oprogramowania SLL2014, programów exel, jak również obsługa „Bazy Konkurencyjności” oraz „Biuletynu Zamówień Publicznych”;
4. umiejętność skutecznego komunikowania się i pracy w zespole;
5. systematyczność, dokładność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, rzetelność;
6. znajomość zasad obsługi interesantów w jednostkach administracji publicznej, umiejętność komunikowania się z interesantami oraz zdolność do pracy w zmiennych warunkach organizacyjnych.

3. Zakres wykonywanych zadań:

Zadania główne:
1.  Wskazywanie możliwości pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.
2. Opracowywanie programów i projektów realizujących cele zgodne ze strategią rozwiązywania problemów społecznych.
3.  Koordynacja programów o charakterze systemowym, których realizatorem jest Ośrodek w obszarze zadań pomocy społecznej.
4.  Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów.
5.  Przygotowywanie części finansowej do programów i projektów finansowanych ze środków UE.
6.  Bieżące monitorowanie realizowanych projektów.
7.  Ścisła współpraca z działem finansowo - księgowym w zakresie realizowanych zadań.
8.  Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych na potrzeby jednostki dotyczących środków zewnętrznych.
9.  Przygotowywanie raportów i sprawozdań z przeprowadzanych projektów.
10. Odpowiedzialność za działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy programów pomocowych Unii Europejskiej.
11.   Dokonywanie ewaluacji realizowanych projektów.
12.  Prowadzenie całokształtu spraw zamówień publicznych ośrodka zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” i „Ustawą o finansach publicznych”.
13.  Merytoryczne sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem zgodności z ustawami wymienionymi w punkcie 12.
14.  Przygotowywanie dokumentacji do archiwizowania z zakresu swoich zadań.

Zakres odpowiedzialności:
a) porządkowa określona przepisami Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
b) materialna, na zasadach określonych przepisami Kodeksu pracy, za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych oraz za powierzone mienie;  
c) dyscyplinarna w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a w szczególności sytuacji stwierdzenia przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne, przetwarzania danych osobowych, do których przetwarzania nie jest się uprawnionym, udostępnienia lub umożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym do danych;  
d) z zakresu dyscypliny finansów publicznych określoną przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych;
e) z zakresu naruszenia obowiązku udostępniania informacji publicznej określoną ustawą o dostępie do informacji publicznej.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, pełen etat;
b) stanowisko pracy zlokalizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2b;
c) budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.
 
6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) dokumenty poświadczające wykształcenie;
4) dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia;
5) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy;
6) kwestionariusz osobowy;
7) oświadczenia dotyczące spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych, określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ogłoszenia;
8) kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku składania aplikacji przez kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
10) dokument poświadczający znajomość języka polskiego w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530).

Dodatkowe dokumenty:

Poświadczenia (zaświadczenia, certyfikaty, itp.) posiadanych przez kandydata innych kwalifikacji, uprawnień i umiejętności w zakresie zgodnym z opisem stanowiska pracy.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

a) Termin składania dokumentów: 28 listopada 2022 r. do godziny 14:30;
b) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy”;
c) Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w sekretariacie (pokój nr 102) lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2B, 87-300 Brodnica (decyduje data wpływu do Ośrodka);

-   Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
- Oferty kandydatów, którzy nie spełnia wymogów niezbędnych i formalnych w zakresie kompletności dokumentacji zostaną odrzucone.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mops.brodnica.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Tryb przeprowadzania naboru ustalony jest w Zarządzeniu nr 3/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

8. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) informuję, iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2B, 87-300 Brodnica reprezentowany przez Dyrektora;
b) Inspektor Ochrony Danych: Rafał Dąbrowski, iod@mops.brodnica.pl;
c) celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego;
d) dane zbierane są na podstawie przepisu prawa - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510) - w szczególności art. 22 § 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: członkowie komisji do spraw naboru;
f) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania;
g) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
h) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
i) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny oraz prawo udzielenia pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy przez okres co najmniej 3 miesięcy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych


Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 530 t.j.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2B, 87-300 Brodnica, ogłoszony w dniu 29 września 2022 r. nie został rozstrzygnięty, gdyż osoba, która przedłożyła jedyne dokumenty aplikacyjne w tym naborze odmówiła zawarcia umowy o pracę.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
                                 Aleksandra Bykowska
Brodnica, dnia 28 października 2022 r
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022
             z dnia 29 września 2022 r.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2b , 87-300 Brodnica, w wymiarze pełnego etatu.
 
1.Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się także osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
 
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
4) nieposzlakowana opinia;
 
5) co najmniej 2-letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, o którym mowa w  ogłoszeniu tj. w zamówieniach publicznych, w tym w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej;
 
6)   posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;
 
7) znajomość przepisów dotyczących samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego;
 
8)  znajomość regulacji dotyczącej zamówień publicznych oraz przepisów dotyczących funduszy europejskich, w tym w szczególności  ustaw:
 
- ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
 
-   ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 
-   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych,
 
2)      umiejętność obsługi komputera oraz znajomość oprogramowania pakietów biurowych, obsługa skanera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych;
 
3)      znajomość oprogramowania SLL2014, programów exel, jak również obsługa „Bazy Konkurencyjności” oraz „Biuletynu Zamówień Publicznych”;
 
4)      umiejętność skutecznego komunikowania się i pracy w zespole;
 
5)   systematyczność, dokładność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, rzetelność;
 
6)      znajomość zasad obsługi interesantów w jednostkach administracji publicznej, umiejętność komunikowania się z interesantami oraz zdolność do pracy w zmiennych warunkach organizacyjnych.

3. Zakres wykonywanych zadań:

Zadania główne:

1.  Wskazywanie możliwości pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej.
 
2. Opracowywanie programów i projektów realizujących cele zgodne ze strategią rozwiązywania problemów społecznych.
 
3.  Koordynacja programów o charakterze systemowym, których realizatorem jest Ośrodek w obszarze zadań pomocy społecznej.
 
4.  Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o finansowanie projektów.
 
5.  Przygotowywanie części finansowej do programów i projektów finansowanych ze środków UE.
 
6.  Bieżące monitorowanie realizowanych projektów.
 
7.  Ścisła współpraca z działem finansowo - księgowym w zakresie realizowanych zadań.
 
8.  Opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych, informacyjnych i innych na potrzeby jednostki dotyczących środków zewnętrznych.
 
9.  Przygotowywanie raportów i sprawozdań z przeprowadzanych projektów.
 
10. Odpowiedzialność za działania w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy programów pomocowych Unii Europejskiej.
 
11.   Dokonywanie ewaluacji realizowanych projektów.
 
12.  Prowadzenie całokształtu spraw zamówień publicznych ośrodka zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” i „Ustawą o finansach publicznych”.
 
13.  Merytoryczne sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem zgodności z ustawami wymienionymi w punkcie 12.
 
14. Wyodrębnienie wydatków strukturalnych występujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.   
 
15.  Przygotowywanie dokumentacji do archiwizowania z zakresu swoich zadań.
 
Zakres odpowiedzialności:
 
a) porządkowa określona przepisami Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
 
b) materialna, na zasadach określonych przepisami Kodeksu pracy, za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych oraz za powierzone mienie;
 
c) dyscyplinarna w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a w szczególności sytuacji stwierdzenia przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne, przetwarzania danych osobowych, do których przetwarzania nie jest się uprawnionym, udostępnienia lub umożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym do danych;
 
d) z zakresu dyscypliny finansów publicznych określoną przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych;
 
e) z zakresu naruszenia obowiązku udostępniania informacji publicznej określoną ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
a) praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, pełen etat;
 
b) stanowisko pracy zlokalizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2b;
 
c) budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;
 
2) życiorys (CV);
 
3) dokumenty poświadczające wykształcenie;
 
4) dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia;
 
5) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy;
 
6) kwestionariusz osobowy;
 
7) oświadczenia dotyczące spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych, określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 ogłoszenia;
 
8) kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku składania aplikacji przez kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 
10) dokument poświadczający znajomość języka polskiego w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego - zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530).

Dodatkowe dokumenty:

Poświadczenia (zaświadczenia, certyfikaty, itp.) posiadanych przez kandydata innych kwalifikacji, uprawnień i umiejętności w zakresie zgodnym z opisem stanowiska pracy.

7. Miejsce i termin składania dokumentów:

a) Termin składania dokumentów: 14 października 2022 r. do godziny 14:30;
 
b) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
 
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i zamówień publicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy”;
 
 
c) Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w sekretariacie (pokój nr 102) lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2B, 87-300 Brodnica (decyduje data wpływu do Ośrodka);
 
-   Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 
- Oferty kandydatów, którzy nie spełnia wymogów niezbędnych i formalnych w zakresie kompletności dokumentacji zostaną odrzucone.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mops.brodnica.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.
 
Tryb przeprowadzania naboru ustalony jest w Zarządzeniu nr 3/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze.

8. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) informuję, iż:
 
 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2B, 87-300 Brodnica reprezentowany przez Dyrektora;
 
b) Inspektor Ochrony Danych: Rafał Dąbrowski, iod@mops.brodnica.pl;
 
c) celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego;
 
d) dane zbierane są na podstawie przepisu prawa - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510) - w szczególności art. 22 § 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: członkowie komisji do spraw naboru;
 
f) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania;
 
g) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 
h) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 
i) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny oraz prawo udzielenia pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.
 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy przez okres co najmniej 3 miesięcy.

.............................................................................................................................
 
 
 
Informacja o wyniku naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy -  Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Św. Jakuba 22, 87-300 Brodnica w wymiarze pełnego etatu.

 
W wyniku zakończonej procedury naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy został wybrany:

 
Pan Artur Warszawski zam. Świedziebnia

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pan Artur Warszawski spełnił wymogi formalne i z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskał wymaganą liczbę punktów do wykonywania zadań i obowiązków w zakresie dotyczącym w/w stanowiska.

 

 
DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
Aleksandra Bykowska
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022
 
             z dnia 03 sierpnia 2022 r.
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Św. Jakuba 22, 87-300 Brodnica, w wymiarze pełnego etatu.

 
 
1.Wymagania niezbędne:
 
 
1)      obywatelstwo polskie;
 
 
2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 
 
3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
 
4)      nieposzlakowana opinia;
 
 
5)      brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289 z późn. zm.);
 
 
6)      posiadanie ukończonej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.);
 
 
7)      co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, o którym mowa w  ogłoszeniu, w tym co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
 
 
8)      posiadanie wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r o szkolnictwie wyższym i nauce;
 
 
9)      znajomość przepisów dotyczących samorządu gminnego, kodeksu postępowania administracyjnego;
 
 
10)   znajomość ustaw:
 
 
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 
 
- ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 
 
- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 
 
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 
 
- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  
 
 alkoholizmowi;
 
 
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 
 
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie „Niebieska Karta”
 
  oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.
 
 
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
 
1)      co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym w pomocy społecznej;
 
 
2)      umiejętność prawidłowego redagowania pism urzędowych oraz decyzji administracyjnych;
 
 
3)      umiejętność obsługi komputera oraz znajomość oprogramowania pakietów biurowych, obsługa skanera, faksu, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych;
 
 
4)      znajomość oprogramowania POMOST, CAS;
 
 
5)      umiejętność kierowania zespołem pracowników;
 
 
6)      umiejętność skutecznego komunikowania się i pracy w zespole;
 
 
7)   systematyczność, dokładność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność,
 
     rzetelność;
 
 
8)      znajomość zasad obsługi interesantów w jednostkach administracji publicznej, umiejętność komunikowania się z interesantami oraz zdolność do pracy w zmiennych warunkach organizacyjnych;
 
 
9)      znajomość ustaw m.in.: ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne; ustawy z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
 
 
3. Zakres wykonywanych zadań:
 
 
Zadania główne:
 
 
1. Organizacja, koordynacja i nadzór przebiegu realizacji wyznaczonych zadań nad Działem Poradnictwa Rodzinnego;
 
 
2. Prawidłowa realizacja zadań wynikających z ustaw realizowanych przez w/w Dział;
 
 
3. Dbałość o mienie zakładu nadzór i kontrola oraz właściwe gospodarowanie w nadzorowanym Dziale;
 
 
4.  Należyta organizacja pracy i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;
 
 
5. Określenie obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników oraz ich uaktualnianie;
 
 
6. Kontrola realizacji zadań i rzetelnego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy;
 
 
7. Nadzór nad rzetelnością i terminowością załatwianych spraw;
 
 
8. Prowadzenie wpływających skarg i wniosków w zakresie bezpośrednio nadzorowanego Działu;
 
 
9. Kontrola przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej;
 
 
10. Przygotowywanie przepisów wewnętrznych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie funkcjonowania nadzorowanego Działu;
 
 
11. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczenie mienia, ład i porządek w MOPS w zakresie funkcjonowania nadzorowanego Działu;
 
 
12. Nadzór nad przestrzeganiem prawa w MOPS;
 
 
13. Dokonywanie i nadzór oceny pracowniczej w nadzorowanym Dziale;
 
 
14. Prowadzenie oceny bieżącej „Kontroli zarządczej” w MOPS w zakresie funkcjonowania nadzorowanego Działu.
 
 
Zakres odpowiedzialności:
 
a) porządkowa określona przepisami Regulaminu pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych;
 
 
b) materialna, na zasadach określonych przepisami Kodeksu pracy, za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych oraz za powierzone mienie;
 
 
c) dyscyplinarna w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, a w szczególności sytuacji stwierdzenia przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne, przetwarzania danych osobowych, do których przetwarzania nie jest się uprawnionym, udostępnienia lub umożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym do danych;
 
 
d) z zakresu dyscypliny finansów publicznych określoną przepisami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy prawo zamówień publicznych;
 
 
e) z zakresu naruszenia obowiązku udostępniania informacji publicznej określoną ustawą o dostępie do informacji publicznej;
 
 
f) w przypadku nieobecności Dyrektora MOPS, za całokształt działalności Ośrodka w przypadku jego wyznaczenia przez Dyrektora.
 
 
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
 
a) praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, jeden etat;
 
 
b) stanowisko pracy zlokalizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy,  Dział Poradnictwa Rodzinnego, ul. Św. Jakuba 22;
 
 
c) budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.
 
 
 
6. Wymagane dokumenty:
 
 
1) list motywacyjny;
 
 
2) życiorys (CV);
 
 
3) dokumenty poświadczające wykształcenie;
 
 
4) dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia;
 
 
5) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy;
 
 
6) dokumenty poświadczające spełnienie wymogu art. 122 ustawy o pomocy społecznej;
 
 
7) kwestionariusz osobowy;
 
 
8) oświadczenia dotyczące spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych, określonych w
 
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ogłoszenia;
 
 
9) kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku składania aplikacji przez kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
 
 
 
 
Dodatkowe dokumenty:
 
 
Poświadczenia (zaświadczenia, certyfikaty, itp.) posiadanych przez kandydata innych kwalifikacji, uprawnień i umiejętności w zakresie zgodnym z opisem stanowiska pracy.
 
 
7. Miejsce i termin składania dokumentów:
 
 
a) Termin składania dokumentów: 19 sierpnia 2022 r. do godziny 14:00;
 
 
b) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
 
„Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Działu Poradnictwa Rodzinnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy”;
 
 
c) Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2 B w sekretariacie (pokój nr 102) lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ustronie 2B, 87-300 Brodnica (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy);
 
 
-   Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 
 
- Oferty kandydatów, którzy nie spełnia wymogów niezbędnych i formalnych w zakresie kompletności dokumentacji zostaną odrzucone.
 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mops.brodnica.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.
 
 
Tryb przeprowadzania naboru ustalony jest w Zarządzeniu nr 3/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze, z dnia 04 marca 2013 r.
 
 
8. KLAUZULA INFORMACYJNA
 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r.) informuję, iż:
 
 
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2B, 87-300 Brodnica reprezentowany przez Dyrektora;
 
 
b) Inspektor Ochrony Danych: Rafał Dąbrowski, www@mops.brodnica.pl;
 
 
c) celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego;
 
 
d) dane zbierane są na podstawie przepisu prawa - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510) - w szczególności art. 22 § 1 oraz art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 
 
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: członkowie komisji do spraw naboru;
 
 
f) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania;
 
 
g) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 
 
h) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 
 
i) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny oraz prawo udzielenia pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.
 
 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych informacje o wynikach naboru zawierające imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania zostaną upublicznione na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 
 
 
Grafika
Wróć do spisu treści